BACK         

 

                                                                                                               ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

         privind: propunerea pensionării pentru limită de vârstă  a doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene “ Marin Preda “ Teleorman  și continuarea activității pe o perioadă de 6 luni

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară  conform art. 94 alin.(2) din  Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată,

          Având în vedere:

          - expunerea de motive nr. 3683 din 19 aprilie 2007 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman , Putineanu Ion și raportul de specialitate nr. 3684 din 19 aprilie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea propunerii pensionării pentrurstă standard și stagiul complet de cotizare a doamnei Nedelea Maria, directorul Bibliotecii Județene “ Marin Preda “ – Teleorman începând cu data de 30 aprilie 2007 și continuarea activității pe o perioadă de 6 luni:

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice , activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor :

- prevederile art. 91 alin. (1)  litera f)  și art. 45 alin. (5) coroborat cu art. 98 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 ,republicată:

- prevederile art. 41 alin. (1), alin.(4), alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, modificată și completată,

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1 Se propune pensionarea pentru limită de vârstă a doamnei Nedelea Maria, director al Bibliotecii Județene “Marin Preda“ – Teleorman, care îndeplineste condițiile privindrsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare, începând cu data de 30 aprilie 2007.

 

          Art.2 Se aprobă continuarea activității  doamnei Nedelea Maria în funcția de director al Bibliotecii Județene “ Marin Preda “ Teleorman timp de 6 luni de la data comunicării deciziei de pensionare de către Casa Județeană de Pensii Teleorman.

 

          Art.3 Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

         

         Art.4 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor si persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                           

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL JUDEȚULUI

Jr. Rodica Vrabie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 54 din 24 aprilie 2007