BACK                     

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

pentru: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 78 din 31 august 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul Local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv, cu activitatea principală de baschet și aprobarea contribuției financiare pentru anul 2007.


        Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/ 2001, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 1.290 din 06 februerie 2007, a vicepreședintelui

Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu și raportul comun nr. 1289 din 06 februarie 2007, al Direcției pentru Educație, Sănătate, Cultură, Sport, O.N.G.-uri, Comunicare și Relații Publice și Direcției Economice, Buget-Finanțe, privind necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 78 din 31 august 2006;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială a Consiliul Județean Teleorman;

- prevederile hotărârii consiliului județean nr. 10/2007 privind aprobarea bugetului propriu al județului Teleorman;

- prevederile cap. I punctul 9 litera „b” din Anexa nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

- prevederile art. 104 alin.(1) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 109 din Legea  administrației publice locale nr. 215/ 2001, cu modificările și completările ulterioare,

 

                        HOTĂRĂȘTE :

 

Art. I. - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 78 din 31 august 2006 privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul Local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv, cu activitatea principală de baschet se modifică și se completează după cum urmează :

                1. Alineatul (2) al articolului 1, va avea următorul cuprins:

           ,,(2) Pentru desfășurarea activității de baschet, clubul sportiv înființat conform art.1, va prelua echipa de baschet - fete ,,C.S.T. – C.S.S. Alexandria”, cu tot personalul, ce urmează să activeze, în sezonul competițional 2006/2007, în Campionatul Național de baschet Divizia ,, A “ - feminin. Pentru sezonul competițional 2006/2007 echipa va activa sub denumirea ,,C.S.T.–C.S.S. Alexandria”, așa cum a fost înscrisă în campionat. În sezonul competițional 2007/2008 și următoarele, echipa va fi înscrisă și va activa sub denumirea Club Sportiv  ,, Baschet Teleorman – Alexandria ”.

Art. II. – Se aprobă contribuția Consiliului Județean Teleorman pentru finanțarea activității Asociației Club Sportiv  ,, Baschet Teleorman – Alexandria ” pe anul 2007, în sumă de 100.000 lei .

Art. III. -  Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin direcțiile de specialitate, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 


PREȘEDINTE,
Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie

                                                                             

 

     

 

Alexandria
Nr. 36 din
7 februarie 2007