BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

                                                                  

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind :  utilizarea parțială a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean pentru completarea finanțării Programului

                 acțiunilor cultural-sportive, pe anul 2007.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

 

          Având în vedere :

- Raportul nr.3879 din 09 mai 2007 al președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr.3835 din 09 mai 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea utilizării parțiale a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean pentru completarea finanțării Programului acțiunilor cultural-sportive, pe anul 2007 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean ;

          - prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și alin..(3) lit.,,a” din Legea nr.215/2001, republicată ;

 În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 170 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean pentru completarea finanțării Programului acțiunilor cultural-sportive pe anul 2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe și Direcția pentru educație, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                     

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                          Secretar al județului,                                                                               

jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 63  din 15  mai  2007 

 

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL  JUDEȚEAN  TELEORMAN
                                                       PREȘEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 


Nr.3879 din 09 mai  2007

 

 

 

R A P O R T

 

privind :  utilizarea parțială a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean pentru completarea finanțării Programului

                 acțiunilor cultural-sportive, pe anul 2007.

 

 

          În baza prevederilor art.36 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale ,,în bugetul propriu al județului se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorului principal de credite, pe bază de hotărâre, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar”.

          Bugetul propriu al județului a fost aprobat prin H.C.J. nr.10/31 ianuarie 2007 având o prevedere la capitolul 54.02 ,,Alte servicii publice generale” – Fond de rezervă bugetară de 2.161,00 mii lei.

Prin Hotărârea nr.48 din 29 martie a.c. a fost alocată suma de  450,00 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean pentru cofinanțarea

proiectului ,,Reabilitare și modernizare unitate primire urgențe a Spitalului Județean Alexandria”.

          La inițiativa localităților dunărene Zimnicea și Turnu Măgurele, Consiliul Județean Teleorman în colaborare cu acestea, va organiza în perioada 25-26 mai a.c. acțiunea devenită tradițională ,,Serbările Dunării”.

          La această dată, Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean are o prevedere de 1.711,00 mii lei, din care propun alocarea sumei de 170,00 mii lei, pentru realizarea în totalitate a manifestărilor, competițiilor și acțiunilor care se organizează și finanțează în anul 2007 de către Consiliul Județean Teleorman din capitolul bugetar 67.02 ,,Cultură, recreere și religie” așa cum sunt înscrise în programul aprobat în acest sens prin hotărâre a consiliului județean.

Având în vedere considerentele expuse, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, modificat și com-pletat,am întocmit proiectul de hotărâre  privind  utilizarea parțială a Fondului de rezer-vă bugetară la dispoziția consiliului județean pentru completarea finanțării Programului acțiunilor cultural-sportive, pe anul 2007, pe care îl supun spre analiză și aprobare.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

        CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANȚE                                  

           Nr.3836 din  09 mai  2007

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind :  necesitatea utilizării parțiale a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean pentru completarea finanțării

                 Programului acțiunilor cultural-sportive, pe anul 2007.

 

 

          Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, se înscrie în bugetul propriu al județului și poate fi în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorului principal de credite, pe bază de hotărâre, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar”, conform prevederilor art.36 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale.

          Începând cu anul 2003 Consiliul Județean a promovat o strategie dunăreană de dezvoltare a părții sudice a județului Teleorman, de la investiții (trecerea Dunării cu ferry-boatul la Turnu Măgurele-Nikopol) și până la organizarea unor acțiuni de anvergură națională și europeană, legate de Dunăre. Acțiunile mediatice de promovare a sectorului teleormănean al Dunării sunt de natură favorizeze atragerea investitorilor în zonă. Manifestarea ,,Serbările Dunării” poate fi impusă în calendarul național și European ca reper emblematic al teleormanului, în condițiile instituirii unui cadru de continuitate pentru anii viitori, de ,,tradiționalizare” și de extindere la toate localitățile teleormănene de pe malul Dunării. Activitățile vizează în exclusivitate acțiuni de interes județean, indiferent de localitatea în care se desfășoară, iar programul, care a fost definitivat după consultarea cu consiliile locale respective, cuprinde jocuri și concursuri populare de divertisment, întreceri sportive, spectacole realizate de artiști profesioniști, manifestări artistice ale unor ansambluri de amatori, parada portului popular, carnaval, etc. Cu ocazia ,,Serbărilor Dunării” este necesară adaptarea ambientului localității la eveniment și realizarea unui cadru festiv adecvat (banere, afișe, pliante, alte însemne și imprimate).

 

          În perioada 25-26 mai a.c., la inițiativa localităților dunărene Zimnicea și Turnu Măgurele, Consiliul Județean Teleorman în colaborare cu acestea, va organiza acțiunea devenită tradițională ,,Serbările Dunării”.

          Finanțarea acțiunii prezentate mai sus poate fi realizată numai prin utilizarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean, care, la această dată, are o prevedere de 1.711,00 mii lei.

          Pentru realizarea în totalitate a manifestărilor, competițiilor și acțiunilor care se organizează și finanțează în anul 2007 de către Consiliul Județean Teleorman din capitolul bugetar 67.02 ,,Cultură, recreere și religie” așa cum sunt înscrise în programul aprobat în acest sens prin hotărâre a consiliului județean, propunem alocarea sumei de 170,00 mii.

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea utilizării parțiale a Fondului de rezervă bugetară la dispoziția consiliului județean pentru completarea finanțării Programului acțiunilor cultural-sportive, pe anul 2007.

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

ec. Elena Stoian