BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind:  atribuirea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1 bis, Școlii Speciale de Fete Alexandria

 

 

         Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 5700 din 20 iunie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, și raportul de specialitate nr.5701 din 20 iunie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- adresa nr. 547 din 15.05.2007, a Școalii Speciale de Fete Alexandria;

- adresa nr. 11732 din 05.06.2007, a Direcției Generale de Asistență   Socială și Protecția Copilului Teleorman;

- prevederile art.166 alin. (42) din Legea învățământului nr. 84/1995 republicată, modificată și completată;

- prevederile art. 12, alin (1), (2) și (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

- prevederile art.91, alin (1), lit (c) și alin (4), lit (a), art. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin (3) și art. 123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se deleagă consiliului de administrație al Școlii Speciale de Fete Alexandria, administrarea unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății,  nr. 1 bis, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 5 martie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

Art.3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan  și Secretarul județului, prin Direcția Tehnică  și Serviciul Juridic și Contencios, vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                          Contrasemnează

                                                                                             Secretar al județului,

 

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr.80 din 28 iunie 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA TEHNICĂ                   DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGET- FINANȚE

Nr. 5701 din 20 iunie 2007

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind: necesitatea atribuirii în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str.

              Libertății, nr. 1 bis, Școlii Speciale de Fete Alexandria

 

 

Școala Specială de Fete Alexandria își desfășoară activitatea în imobilul proprietate publică a judetului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1 bis, în baza contractului de administrare nr. 67/21.12.2006.

Imobilul situat în strada Libertății, nr. 1 bis, municipiul Alexandria, este proprietate publică a județului Teleorman și a fost dat în folosință gratuită pe o perioadă de 30 de ani Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului, prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 5 martie 2001.

Conform Protocolului de preluare de la Ministerul Educației și Cercetării, nr. 1256/22.02.2001, imobilul este compus din clădire în suprafață de 1.916,275 mp și teren în  suprafață de 5.493,0 mp.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 11 din 17 februarie 2003 s-a aprobat atribuirea în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în strada Libertății, nr. 1 bis, municipiul Alexandria, în suprafață de 940 mp cu terenul aferent în suprafață de 2743 mp, Școlii Speciale de Fete Alexandria.

În vederea punerii în aplicare a acestei hotărâri, Consiliul Județean Teleorman a preluat de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  Copilului, prin Protocolul  nr. 3502 din 14 mai 2003, o parte din imobilul situat în strada Libertății, nr. 1 bis, municipiul Alexandria în suprafață de 940 mp, cu terenul aferent în suprafață de 2743 mp și s-a încheiat Contractul de comodat nr. 17/14.05.2003 cu Școala Specială de Fete Alexandria pentru o perioada de 1 an.

După expirarea acestui contract, la solicitarea Școlii Speciale de Fete Alexandria, Consiliul Județean Teleorman, prin Hotărârea nr. 118/29.11.2006, a delegat Consiliului de administrație al Școlii Speciale de Fete Alexandria, administrarea terenului și clădirii în care își desfășoară activitatea și s-a încheiat Contractul de administrare nr. 67/21.12.2006.

 Prin adresa nr. 547 din 15.05.2007, Școala Specială de Fete Alexandria a înaintat un Memoriu la Consiliul Județean Teleorman, prin care face cunoscut faptul începând  cu data de 18.12.2006 s-a transformat în Centru pentru educație incluzivă, potrivit prevederilor H.G. nr. 1251 din 03.11.2005 și Ordinului Ministerului Educației nr. 5418 din 08.11.2005.

Pentru funcționare, Centrul pentru educație incluzivă are nevoie de spațiu pentru amenajarea cantinei școlare,  cabinetului de kinetoterapie și pentru ludotecă.

Pentru buna desfășurare a activității Centrului școlar pentru educație incluzivă, Școala Specială de Fete Alexandria, solicită spațiul aflat în administrarea D.G.A.S.P.C., din același imobil, în suprafață de  325 mp.

 

 

 Consiliul Judetean Teleorman prin adresa nr. 4520 din 31 mai 2007, a solicitat D.G.A.S.P.C punctul de vedere, referitor la cedarea acestor spații.

Prin adresa nr.5154 din 5 iunie 2007, aceasta a transmis este de acord cu cedarea următoarelor spații Școlii Speciale de Fete Alexandria:

- Spălătorie =          24,50 mp

- Magazie =              7,30 mp

- Camera lenjerie = 11,05 mp

- Hol =                      4,75 mp

- Hol =                      5,05 mp

- Magazie =            11,30 mp

- Hol =                    27,95 mp

          Total =         91,90 mp

De asemenea, în adresă se menționează celelalte spații rămân în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului și vor fi destinate activităților gospodărești și petrecerii timpului liber de către copiii aflați în sistemul de protecție.

Urmare prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată ,art. 166, alin. (42), terenurile și clădirile în care își desfașoară activitatea unitățile de învățământ special de stat fac parte din domeniul public județean și sunt în administrarea consiliului județean, prin delegare către consiliile de administrație ale unității de învățământ respective.

Propunem atribuirea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1 bis, in suprafață de 91,90 mp, Școlii Speciale de Fete Alexandria, alături de suprafața de 940,42 mp, atribuită prin Hotărârea Consiliului Județean Telorman nr. 118 din 29 noiembrie 2006.

Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 5 martie 2001, privind preluarea, prin protocol, de către Consiliul Județean de la Inspectoratul Școlar al Județului Teleorman a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat, trecerea acestora în domeniul public județean, în administrarea Consiliului Județean Teleorman și darea lor în folosință gratuită pe termen limitat Direcției Generale Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului, se va modifica în mod corespunzător.

Potrivit art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicate, Consiliul Județean Teleorman este singurul în măsură hotărască darea în   administrare a bunurilor ce aparțin domeniului public al județului.                                                                            

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 alin (1) din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea atribuirii în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1 bis,  Școlii Speciale de Fete Alexandria.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                          DIRECTOR EXECUTIV,

 

        Piperea Victor                                                                       Stoian Elena

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                           Anexa

                                                                                                la Hotărârea nr.80

                                                                                                      din 28 iunie 2007

 

 

LISTA

spațiilor  situate în municipiul Alexandria, strada Libertății, nr. 1 bis, proprietate publică a județului, ce trec în administrarea  Școlii Speciale de Fete Alexandria

 

 

Nr. crt.

Denumire spațiu

Suprafața

(mp)

1

Spălătorie

24,50

2

Magazie

7,30

3

Cameră lenjerie

11,05

4

Hol

4,75

5

Hol

5,05

6

Magazie

11,30

7

Hol

27,95

 

Total

91,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


CABINET VICEPREȘEDINTE

Nr.5700 din 20 iunie 2007

                                               EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: atribuirea în administrare a unei părți din imobilul  proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății,  nr. 1 bis, Școlii Speciale de Fete Alexandria

 

 

Școala Specială de Fete Alexandria - unitate de învățământ special de stat, își desfășoară activitatea în imobilul proprietate publică a județului Teleorman, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1 bis.

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 118 /29.11.2006, s-a deleagat consiliului de administrație al Școalii Speciale de Fete Alexandria administrarea terenurilor și clădirilor  în care își desfășoară activitatea, bunuri imobile aflate în proprietatea publică a județului,  în suprafață construită de 940,42 mp, cu terenul aferent în suprafață de 2.743,00 mp și s-a încheiat Contractul de administrare nr. 67/21.12.2006.

O parte din acest imobil se află în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului, în baza Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 05.03.2001.

Școala Specială de Fete Alexandria a înaintat un Memoriu la Consiliul Județean Teleorman, prin care face cunoscut faptul începând  cu data de 18.12.2006 s-a transformat în Centru pentru educație incluzivă. Centrul pentru educație incluzivă are nevoie de spațiu pentru amenajarea cantinei școlare,  cabinetului de kinetoterapie și pentru ludotecă.

Pentru buna desfășurare a activității Centrului școlar pentru educație incluzivă, Școala Specială de Fete Alexandria, solicită spațiul aflat în administrarea Direcției Generale de Asistenta Socială și Protecția  Copilului, din același imobil, în suprafață de  325 mp.

    Consiliul Județean Teleorman, a solicitat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  Copilului, punctul de vedere, referitor la cedarea acestor spații.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  Copilului, a transmis este de acord cu cedarea spațiilor în suprafață de 91,90 mp, situate la parterul clădirii,  iar celelalte spații rămân în administrarea  sa și vor fi destinate activităților gospodărești și petrecerii timpului liber de către copiii aflați în sistemul de protecție.

 

 

 

 

 

Propun atribuirea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a județului, situat în municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 1 bis, în suprafață de 91,90 mp, Școlii Speciale de Fete Alexandria, cedată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția  Copilului, alături de suprafața de 940,42 mp, atribuită prin Hotărârea Consiliului Județean Telorman nr. 118 din 29 noiembrie 2006.

Potrivit art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicate, Consiliul Județean Teleorman este singurul în măsură hotărască darea în   administrare a bunurilor ce aparțin domeniului public al județului.                                                                          

Având în vedere, considerentele expuse și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget Finanțe, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

                                                         

                                                  

Ilie  Bălan