BACK                        

 

                                                                                      ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru:  modificarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 3590 din 18 aprilie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, și raportul de specialitate nr.3591 din 18 martie 2007 al Direcției Tehnice si Directiei Economice Buget Finante;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-  proces- verbal de punere în posesie nr. 6870 din 26 septembrie 2006;

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. “f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,          

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007, privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului pe anul 2006, se modifică în sensul radierii pozițiilor nr. 16 si 17 din anexa la hotărâre.

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar al județului,

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr.53 din 24 aprilie 2007 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA TEHNICĂ                      DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGET- FINANȚE

Nr.3591 din 18 aprilie 2007

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind: necesitatea modificării Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007

 

Potrivit prevederilor art.119  din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Pentru două terenuri aflate în domeniul public al județului Teleorman, situate în municipiul Alexandria str. Libertății nr. 140 și 140 B, în suprafață de 60 mp fiecare, au fost depuse notificări pentru restituirea în natură, în baza Legii nr. 10/2001, republicată, modificată și completată de către persoanele îndreptățite.

Comisia internă pentru analiza notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, în urma analizei actelor depuse, a propus restituirea în natură a celor două terenuri către persoanele îndreptățite, astfel că, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 47 din 16 martie 2006 s-a restituit în natură terenul în suprafață de 60 mp situat în prelungirea curții din str. Libertății nr. 140B, domnului   Lungu Alexandru, iar prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Teleorman nr. 46 din 15 martie 2006, s-a restituit în natură terenul în suprafață de 60 mp situat în prelungirea curții din str. Libertății nr. 140, doamnei   Lunganu Aurelia.

Prin Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 31 din 6 aprilie 2006, cele două terenuri au fost trecute din domeniul public în domeniul privat al județului, în vederea restituirii.

În ședinta Consiliului  Județean Teleorman din data de 29  martie 2007, s-a aprobat inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al județului pe anul 2006, prin hotărârea nr. 38.

În anexa la hotărârea sus mentionată, la poziția nr. 16 figurează terenul situat în municipiul Alexandria str. Libertății nr. 140B, iar la poziția 17 figurează terenul situat în municipiul Alexandria str. Libertății nr. 140, în suprafață de 60 mp fiecare.

Punerea în posesie a terenurilor, s-a făcut de către Comisia de punere în posesie numită de Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Dispoziția  nr. 24/27.01.2006.

Pentru  domnul Lungu Alexandru s-a întocmit Procesul verbal de punere în posesie nr. 6870/26 septembrie 2006, iar pentru doamna Lunganu Aurelia, Procesul verbal  nr. 5344/19 iulie 2006.

După punerea în posesie, domnul Lungu Alexandru și doamna Lunganu Aurelia, au devenit proprietarii terenurilor și asigură administrarea lor, în conformitate cu prevederile legale.

 Ca urmare a retrocedării către proprietari, aceste terenuri nu mai fac parte din domeniul privat al județului și nu mai sunt administrate de către Consiliul Județean Teleorman.

Astfel că, este necesar să fie scoase din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Teleorman, prin radierea pozițiilor nr. 16 și 17 din anexa la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007, pentru aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului pe anul 2006,  unde figurează cele două terenuri.

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 alin (1) din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea modificării Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

        Piperea Victor                                                                       Stoian Elena

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


CABINET VICEPREȘEDINTE

Nr. 3590 din 18 aprilie 2007

                                               EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului  Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007

 

Patrimoniul unei unității administrativ-teritoriale este format din bunurile care aparțin domeniului public și domeniului privat al unității administrativ-teritoriale, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Bunurile din domeniul public și privat al unei unități administrativ teritoriale se modifică în permanență, prin  vânzarea, înstrăinarea sau dobândirea altor bunuri prin modalitățile prevăzute de lege.

O dată cu publicarea Legii nr. 10/2001, privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, la Consiliul Județean Teleorman, au fost depuse notificări pentru restituirea unor bunuri aflate în patrimoniul județului, către foștii proprietari.

 Astfel că, pentru două terenuri aflate în domeniul public al județului Teleorman, situate în municipiul Alexandria str. Libertății nr. 140 și 140 B, în suprafață de 60 mp fiecare, au fost depuse notificări pentru restituirea în natură, în baza Legii nr. 10/2001, republicată, modificată și completată de către persoanele îndreptățite.

Comisia internă pentru analiza notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001, în urma analizării actelor depuse, a propus restituirea în natură a celor două terenuri către persoanele îndreptățite.

La data propunerii de restituire, cele doua terenuri, se aflau în domeniul public al județului iar prin Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 31 din 6 aprilie 2006, au fost trecute din domeniul public în domeniul privat al județului, în vederea restituirii.

Prin Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 38 din data de 29  martie 2007,

s-a aprobat inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al județului pe anul 2006.

În anexa la hotărârea de aprobare a  inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului, figurează și cele două terenuri care au fost restituite în baza Legii nr. 10/2001, și pentru care s-a făcut punerea în posesie către cei  doi proprietari.

Ca urmare a retrocedării către proprietari, aceste terenuri nu mai fac parte din domeniul privat al județului și nu mai sunt administrate de către Consiliul Județean Teleorman.

Astfel că, este necesar să fie scoase din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Județului Teleorman, prin radierea pozițiilor nr. 16 și 17 din anexa la Hotărârea Consiliului  Județean Teleorman nr. 38 din 29 martie 2007, pentru aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al județului pe anul 2006.

Având în vedere, considerentele expuse și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget Finanțe, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

 

Ion Putineanu