BACK                        

 

                                                                                       ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind : darea în folosință gratuită pe termen limitat a unor spații din ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, aflat în administrarea              Consiliului Județean Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2553 din 19 martie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, și raportul de specialitate nr. 2554 din 19 martie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 4 alin (1) și (2)  din Hotărârea Guvernului nr. 706 din 07 octombrie 1994, privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1343 din 20 decembrie 2000, privind trecerea imobilului ,,Palatul administrativ”, proprietate publică a statului, situat în municipiul Alexandria, județul Teleorman, din administrarea Prefecturii Județului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman;

- prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acestea, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1), lit. ,,f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;    

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită, pe termen de 3 ani, a unor spații din ,,Palatul administrativ”, situat în municipiul Alexandria, strada Dunării, nr. 178, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Consiliului Județean Teleorman, persoanelor juridice fără scop lucrativ și serviciilor publice, prevăzute în anexa nr. 1. 

 

Art. 2. Consiliul Județean Teleorman va încheia, în termen de 30 de zile, contract de comodat cu fiecare parte, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. 

Art. 3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion, prin Direcția Tehnică și Serviciul juridic și contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

         

Art. 5. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

                                                                                         Contrasemnează

                                                                                             Secretar al județului,

 

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr.60 din 15 mai 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA TEHNICĂ                        DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGET- FINANȚE

Nr. 2554 din 19 martie 2007

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind: necesitatea dării în folosință gratuită  a unor spații din ,,Palatul administrativ”

 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1343 din 20 decembrie 2000, imobilul ,,Palatul administrativ”, proprietatea publică a statului, situat în municipiul Alexandria, strada Dunării, nr. 178, județul Teleorman, a trecut din administrarea Prefecturii Județului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

Potrivit prevederilor art. 2 alin (1) din actul normativ sus menționat, Prefectura Județului Teleorman, își  desfășoară în continuare activitatea în ,,Palatul administrativ”.

În acest sens s-a încheiat Protocolul nr. 142/06.01.2005 de dare în folosință gratuită Prefecturii Județului Teleorman a suprafeței de 1271,63 mp din imobilul ,,Palatul administrativ”.

În prezent, celelalte spații sunt ocupate de instituții publice, servicii publice, persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de utilitate publică.

Potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor adiministrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor, instituțiile publice care își au sediile în palatele administrative nu plătesc chirie. Ele vor suporta în funcție de suprafața deținută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare în bune condiții a palatelor administrative, de repararea, consolidarea și conservarea acestor imobile.

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Consiliul Județean Teleorman, în calitate de titular al dreptului de administrare, poate să folosească și să dispună de spațiile din ,,Palatul administrativ”,  cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1343/2000, prin care i-a fost dat în administrare.

În prezent, numai Asociația  EuroTeleorman și UNCJR ocupă spațiile cu contract de comodat iar Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ocupă spațiile în baza unui Protocol de dare în folosință gratuită.

Ceilalți utilizatori ai spațiilor, nu au încheiat contracte de comodat cu Consiliul Județean Teleorman  în calitate de administrator al spațiului.

Consiliul Județean Teleorman a încheiat anual contracte cu utilizatorii spațiilor numai pentru recuperarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică, apă rece, energie termică, proporțional cu suprafața ocupată .

Față de cele prezentate apreciem necesară și oportună darea în folosință gratuită, pe termen de 3 ani, instituțiilor publice, persoanelor juridice fără scop lucrativ și serviciilor publice, a spațiilor din ,,Palatul administrativ”,  în care își desfășoară activitatea, conform anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre.

Deasemenea Consiliul Județean Teleorman va încheia contract de comodat cu fiecare utilizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre.

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 alin (1) din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea dării în folosință gratuită  a unor spații din ,,Palatul administrativ”.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

        Piperea Victor                                                                       Stoian Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


CABINET VICEPREȘEDINTE

Nr. 2554 din 19 martie 2007

                                               EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind : aprobarea  dării în folosință gratuită  a unor spații din ,,Palatul administrativ”

 

Imobilul ,,Palatul administrativ”,  situat în municipiul Alexandria, strada Dunării, nr. 178, județul Teleorman, este proprietatea publică a statului  și se află în administrarea Consiliului Județean Teleorman.

O parte din spațiile ,,Palatului administrativ”,  sunt date în folosință gratuită Prefecturii Județului Teleorman  prin Protocol, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1343/2000 iar celelalte spații sunt ocupate de instituții publice, servicii publice și persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de utilitate publică.

Până în prezent, numai o parte din utilizatorii spațiilor, au încheiate contracte de comodat cu Consiliul Județean Teleorman,  în calitate de administrator al spațiului.

Consiliul Județean Teleorman a încheiat cu utilizatorii spațiilor numai contracte pentru recuperarea cheltuielilor pentru consumul de energie electrică, apă rece, energie termică, proporțional cu suprafața ocupată.

Potrivit prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor, instituțiile publice care își au sediile în palatele administrative nu plătesc chirie. Ele vor suporta în funcție de suprafața deținută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare în bune condiții a palatelor administrative, de repararea, consolidarea și conservarea acestor imobile.

Conform Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Consiliul Județean Teleorman, în calitate de titular al dreptului de administrare poate să folosească și să dispună de spațiile din ,,Palatul administrativ”, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1343/2000, prin care i-a fost dat în administrare.

Față de cele prezentate propunem darea în folosință gratuită, pe termen de 3 ani, instituțiilor publice, persoanelor juridice fără scop lucrativ și serviciilor publice, a spațiilor din ,,Palatul administrativ”,  în care își desfășoară activitatea.

Deasemenea propunem încheierea de către Consiliul Județean Teleorman de contracte de comodat cu fiecare utilizator al spațiilor din ,,Palatul administrativ”.

Având în vedere, considerentele expuse și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget Finanțe, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

Putineanu Ion