BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 


                      

 

 

H O T Ă R Â R E

 

          privind: stabilirea prețului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură, pentru anul 2007.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.4115 din 5 iunie  2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Putineanu Ion și raportul de specialitate nr.4590 din 18 iunie 2007 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea stabilirii prețului mediu pentru produsele agricole la care arenda se exprimă în natură, pe anul 2007 :

          - raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învațământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială:

          - adresa Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Teleorman nr.4923 din 18 mai 2007 ;

          -  prevederile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare :

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată ;

 În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată .

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

Art.1. Se stabilește prețul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură pentru anul 2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean, Putineanu Ion, prin direcțiile de specialitate, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.. 

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                          Secretar al județului,                                                                               

jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 71  din 28  iunie  2007

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN          

                

                                                                                            Anexa

                                                                           la Hotărârea nr.71 din 28 iunie 2007        

                                                                                      

 

 

 

 

 

PREȚUL MEDIU

AL  PRODUSELOR  AGRICOLE  LA  CARE  ARENDA

SE  EXPRIMĂ  ÎN  NATURĂ  PENTRU ANUL 2007

 

         

 

SPECIFICAȚIE

 

 

PREȚ MEDIU

LEI/KG

 

GRÂU CONSUM

 

 

0.50

 

ORZ BOABE CONSUM

 

 

0,40

 

FLOAREA SOARELUI  CONSUM

 

 

0,20

 

PORUMB CONSUM

 

 

0,30

 

 

 

PREȘEDINTE,

LIVIU NICOLAE DRAGNEA