BACK                        

 

                                                                             ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

  

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: trecerea locuințelor de serviciu, proprietate publică a județului, din  administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol  - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 5702 din 20 iunie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan, și raportul de specialitate nr.5703 din 20 iunie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 43 din 27 mai 2002;

- prevederile art. 12 alin.(3) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

-prevederile art. 26 și 27 din Ordonanța de urgență nr. 40/1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001;

- prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ–teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele  de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

- prevederile art. 91 alin.(1) lit. “c” și art. 98 coroborate cu cele ale art. 45 alin (3)

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

 

 

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea  locuințelor de serviciu, proprietate publică a județului, situate în:

-         municipiul Alexandria – zona Peco, bloc CO1 și CO2,

-         municipiul Roșiorii de Vede – str. Oltului, nr. 42, bloc F1,

-         orașul Videle – zona Centru, bloc CO1 și CO2,

din administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol-serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, pe o durată de 5 (cinci) ani.

 

Art. 2. În termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri, părțile vor încheia protocolul de predare-preluare.

 

Art. 3. În termen de 60 de zile de la data prezentei hotărâri, Serviciul de Deservire Pază și Protocol va încheia cu chiriașii actuali, prevăzuți în anexa nr.1, contracte de închiriere, pe termen de 3 ani, conform anexei nr.2, cu excepția celor care nu se încadrează în criteriile, ce urmează a fi stabilite prin hotărârea Consiliului Județean Teleorman.

 

Art. 4. Tariful de bază lunar al chiriei va fi de 0,84 lei/m2, pentru suprafața locuibilă, 0,34 lei/ m2 pentru dependințe și 0,19 lei/m2 pentru balcon, care se actualizează anual, în funcție de rata inflației, prin Hotărâre a Guvernului, la care se aplică un coeficient în funcție de zona și categoria localității, stabilit de lege.

 

Art. 5. Serviciul de Deservire Pază și Protocol va încasa o cotă de 50% din suma obținută din chirie, iar diferența se va face venit la bugetul județului.

 

Art. 6. Repartizarea apartamentelor libere se face prin Direcția Tehnică și Direcția Economică, Buget-Finanțe, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman, după consultarea primarilor din localitățile respective.

 

Art. 7. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 8. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Tehnică, va lua măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Art. 9. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                         

 

 

                                                                                          Contrasemnează

                                                                                             Secretar al județului,

 

                                                                                              Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

   

  Alexandria,

Nr.75 din 28 iunie 2007

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA TEHNICĂ                      DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGET- FINANȚE

Nr. 5703 din 20 iunie 2007

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind: necesitatea trecerii locuințelor de serviciu, proprietate publică a județului, din   administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și  Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

 

 

Urmare prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 687/1997, privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, în județul Teleorman au fost construite locuințe sociale în localitățile: Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle.

La terminarea lucrărilor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în calitate de investitor, a transmis Consiliului Județean Teleorman în proprietate și folosință obiectivele de investiții:

-,,Locuințe sociale în municipiul Alexandria – zona Peco”, prin procesul verbal nr. 1 din 22 aprilie 2002;

-,,Locuințe sociale în municipiul Roșiorii de Vede – str. Oltului, nr. 42”, prin procesul verbal nr. 2 din 08 mai 2002;

-,,Locuințe sociale în orașul Videle – zona Centru”, prin procesul verbal nr. 3 din 08 mai 2002;

În procesele verbale de predare-primire  se menționează că, de la data predării, locuințele intră în patrimoniul Consiliului Județean Teleorman iar eventuala transmitere a acestora în administrarea unei alte persoane juridice, nu modifică drepturile și obligațiile celui care primește obiectivele în proprietate față de investitor.

Cele trei obiective fac parte din domeniul public al Județului Teleorman, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1358/2001, modificată și completată prin H.G. nr. 896/2006, privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman.

Obiectivele de investiții cuprind câte 40 de apartamente, repartizate în 2 blocuri tip C, cu regim de înălțime P+4 în municipiul Alexandria și orașul Videle și 20 de apartamente, repartizate într-un bloc tip B, cu regim de înălțime P+4 în municipiul Roșiorii de Vede. 

Prin Hotărârea nr. 43 din 27 mai 2002, Consiliul Județean Teleorman, a aprobat schimbarea regimului juridic al locuințelor sociale din municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede și orașul Videle, în locuințe de serviciu și transmiterea lor în administrarea Consiliilor locale ale unităților administrativ–teritoriale respective pe bază de protocol încheiat între părți.

În baza acestei hotărâri în data de 30 mai 2002 s-au încheiat protocoale de transmitere în administrare a locuințelor de serviciu cu Consiliile Locale ale municipiilor Alexandria, Roșiorii de Vede și orașului Videle.

Conform protocolului, consiliile locale, în calitate de administrator vor asigura condițiile pentru întreținerea și buna gospodărire a apartamentelor, conform actelor normative în vigoare.

Fiecare primar a emis dispoziții de repartizare a locuințelor, după avizarea listelor de către Președintele Consiliului Județean Teleorman și a încheiat contracte de închiriere cu fiecare locatar pe termen de un an, prelungite anual prin act adițional.

Pentru verificarea respectării prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Teleorman, nr. 43/27.05.2002 și a Protocolului de transmitere în administrare a obiectivelor, prin adresa nr. 4926/30.05.2006, Consiliul Județean Teleorman a solicitat Consiliului Local al municipiului Alexandria, Consiliului Local al municipiului Roșiorii de Vede și Consiliul Local al orașului Videle, următoarele documente:

1.Lista inițială de repartizare a locuințelor avizată de Președintele Consiliului Județean Teleorman.

2.Lista cu chiriașii actuali.

3.Lista cu chiriașii evacuați (dacă este cazul).

4.Lista cu modificările apărute față de repartizarea inițială (dacă este cazul).

În urma verificării documentelor prezentate s-a constatat că:

La Consiliul Local Alexandria nu s-au putut verifica modificările față de lista inițială cu chiriașii,  întrucât lista de repartizare a locuințelor este avizată pe apartamente și  instituții nu pe persoane, Anexa nr. 1.

          La Consiliul Local Roșiorii de Vede au fost făcute 12 modificări neavizate, față de lista inițială de repartizare avizată de  Președintele Consilului Județean Teleorman, conform Anexei nr. 2 .

La Consiliul Local  Videle a fost făcută o modificare  neavizată față de lista inițială de repartizare, conform Anexei nr. 3 .

Consiliile Locale Roșiorii de Vede  și Videle au efectuat schimbări privind chiriașii din aceste locuințe de serviciu fără respectarea prevederilor art. 3 din Hotărârea nr. 43 din 27 mai 2002 a Consiliului Județean Teleorman, respectiv fără avizul Președintelui Consiliului Județean Teleorman.

Potrivit prevederilor art. 16 alin (2) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă parte între 20-50%. 

În cazul locuințelor de serviciu proprietate publică a județului și aflate în administrarea consiliilor locale, contractele de închiriere au fost încheiate de către titularii dreptului de administrare, respectiv Consiliul Local Alexandria, Consiliul Local Roșiorii de

Vede și Consiliul Local Videle.

Precizăm că în acest an se împlinesc 5 ani de când s-au închiriat locuințele de serviciu, proprietate publică a județului și până la această dată, consiliile locale nu au virat la bugetul Consiliului Județean Teleorman, în calitate de proprietar, nici o sumă provenită din chiria încasată.

De asemenea nu au fost respectate prevederile art. 17 și 20 din Norma Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1174 din 13.12.2004, privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv din 22.11.2004, de nici unul din titularii dreptului de administrare a locuințelor de serviciu,  în sensul că pentru bunurile primite în administrare nu s-au întocmit liste de inventariere anual și nu au fost  înaintate Consilului Județean Teleorman, în calitate de proprietar în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii.

          Conform Protocolului asigurarea condițiilor pentru întreținere și buna gospodărire a apartamentelor revine Consiliului local în calitate de administrator.

Până la această dată, nu au fost executate lucrări de întreținere sau alte intervenții. 

Potrivit prevederilor art. 12 alin (3) teza II, din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, dreptul de administrare poate fi revocat numai dacă titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de transmitere.

Având în vedere cele prezentate propunem trecerea  locuințelor de serviciu, situate în municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede și orașul Videle, proprietate publică a județului, din administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol-serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, pe o durată de 5 (cinci) ani.

În termen de 30 de zile  de la adoptarea hotărârii, se va  încheia protocol de predare-preluare între Consiliul Județean Teleorman și Consiliile Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle și protocol de predare-preluare între Consiliul Județean Teleorman și Serviciul de Deservire Pază și Protocol.

După preluare, în termen de 60 de zile, Serviciul de Deservire Pază și Protocol va încheia cu chiriașii actuali pe termen de 3 ani contracte de închiriere.

Repartizarea apartamentelor libere se face prin Direcția Tehnică și Direcția Economică, Buget-Finanțe, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman.

Tariful de bază lunar al chiriei va fi cel stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 310/2007, respectiv 0,84 lei/m2, pentru suprafața locuibilă, 0,34 lei/ m2 pentru dependințe și 0,19 lei/m2 pentru balcon, care se actualizează anual, în funcție de rata inflației, prin Hotărâre a Guvernului, la care se aplică un coeficient în funcție de zona și categoria localității, stabilit de lege.

 Din chiria încasată, Serviciului de Deservire Pază și Protocol, în calitate de titular al dreptului de administrare,  îi va reveni o cotă de 50%, iar diferența se va face venit la bugetul județului.

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 alin (1) din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea trecereii locuințelor de serviciu, proprietate publică a județului, din   administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roșiorii de  Vede și  Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol-serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

        Piperea Victor                                                                       Stoian Elena

 

 

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


CABINET VICEPREȘEDINTE

Nr. 5702 din 20 iunie 2007                         

                                     EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: trecerea  locuințelor de serviciu, proprietate publică a județului,  din  

               administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și  

              Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol

              - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului

              Județean Teleorman

 

În județul Teleorman au fost construite următoarele locuințe sociale:

-,,Locuințe sociale în municipiul Alexandria – zona Peco”;

-,,Locuințe sociale în municipiul Roșiorii de Vede – str. Oltului, nr. 42;

-,,Locuințe sociale în orașul Videle – zona Centru” .

Cele trei obiective fac parte din domeniul public al Județului Teleorman, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1358/2001, modificată și completată prin H.G. nr. 896/2006, privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman.

Prin Hotărârea nr. 43 din 27 mai 2002, Consiliul Județean Teleorman, a aprobat schimbarea regimului juridic al locuințelor sociale din Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle, în locuințe de serviciu și transmiterea lor în administrarea Consiliilor locale ale unităților administrativ–teritoriale respective,  pe bază de protocol încheiat între părți.

Fiecare primar a emis dispoziții de repartizare a locuințelor, după avizarea listelor de către Președintele Consiliului Județean Teleorman și a încheiat contracte de închiriere cu fiecare locatar pe termen de un an, prelungite anual prin act adițional.

Pentru verificarea respectării prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Teleorman, nr. 43/27.05.2002 și a Protocolului de transmitere în administrare a obiectivelor, prin adresa nr. 4926/30.05.2006, Consiliul Județean Teleorman a solicitat consiliilor locale respective mai multe documente referitoare la administrarea locuințelor.

În urma verificării documentelor prezentate s-a  constatat că:

-Consiliile Locale ale municipiului Roșiorii de Vede și orașului Videle au făcut mai multe modificări de repartizare a chiriașilor neavizate de  Președintele Consilului Județean Teleorman;

-nu au fost respectate prevederile din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, în sensul că nu s-a virat la bugetul Consiliului

Județean Teleorman, nici o sumă provenită din chiria pentru locuințele de serviciu;  

Precizăm că în acest an se împlinesc 5 ani de când s-au închiriat aceste locuințe de serviciu, proprietate publică a județului.

-nu au fost respectate prevederile din Norma Ministerului Finanțelor Publice, privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv din 22.11.2004, de nici unul din titularii dreptului de administrare a locuințelor de serviciu,  în sensul că pentru bunul primit în administrare nu s-au întocmit liste de inventariere anual și nu au fost  înaintate Consilului Județean Teleorman, în calitate de proprietar.

Potrivit prevederilor art. 12 alin (3) teza II, din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, dreptul de administrare poate fi revocat numai dacă titularul său nu-și exercită drepturile și nu-și execută obligațiile născute din actul de transmitere.

Având în vedere cele prezentate propunem trecerea  locuințelor de serviciu, situate în municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede și orașul Videle, proprietate publică a județului, din administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol-serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, pe o durată de 5 (cinci) ani.

În termen de 30 de zile  de la adoptarea hotărârii, se va  încheia protocol de predare-preluare între Consiliul Județean Teleorman și Consiliile locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle și protocol de predare-preluare între Consiliul Județean Teleorman și Serviciul de Deservire Pază și Protocol.

După preluare, în termen de 60 de zile, Serviciul de Deservire Pază și Protocol va încheia cu chiriașii actuali pe termen de 3 ani contracte de închiriere.

Repartizarea apartamentelor libere se face prin Direcția Tehnică și Direcția Economică, Buget-Finanțe, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman.

Tariful de bază lunar al chiriei va fi cel stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 310/2007, respetiv 0,84 lei/m2, pentru suprafața locuibilă, 0,34 lei/ m2 pentru dependințe și 0,19 lei/m2 pentru balcon, care se actualizează anual, în funcție de rata inflației, prin Hotărâre a Guvernului, la care se aplică un coeficient în funcție de zona și categoria localității, stabilit de lege.

 Din chiria încasată, Serviciului de Deservire Pază și Protocol, în calitate de titular al dreptului de administrare,  îi va reveni o cotă de 50%, iar diferența se va face venit la bugetul județului.

Având în vedere, considerentele expuse și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget Finanțe, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

                                                        

Ilie Bălan

 

 

 

 

ONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                                            Anexa nr.1                    

LOCALITATEA ALEXANDRIA                     

Nr.

Crt.

Lista inițială privind solicitările de repartizare locuințe de serviciu, formulate de autoritățile și instituțiile publice, avizată de președintele C.J.T.

Chiriași actuali

 

Obs.

Bloc/nr. apt.

Instituția

bloc

Nr.

apt

Nume, prenume

1.

CO1/9, 10, 11

Prefectura Județului Teleorman

CO1

9

Cioacă Iulian Eduard

 

CO1

10

Popa Elena

CO1

11

Brînzilă Elena

2.

CO1/4,6,7

CO2/5, 6, 7, 8

Consiliul Județean Teleorman

CO1

4

Vîlcan Cristina

Prin adresa nr.3176/

2004,CJT a cedat apt. Spitalului județean.

CO1

6

Buzică Dana Irina

 

CO1

7

Șofron Livia Ondina

CO2

5

Filip Tudor

CO2

6

Toncea Dumitru

CO2

7

Ioniță Mădălin

CO2

8

Consiliul județean

3.

CO2/9, 11, 12

Primăria mun.Alexandria

CO2

9

Primăria Alexandria

 

CO2

11

Morcov Maria

CO2

12

Grosu Georgel

4.

CO1/19

Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman

CO1

19

Pohrib Elena

 

5.

CO1/2,3,13,14,15,16

Inspectoratul de Poliție Teleorman

CO1

2

Peia Viorel

 

CO1

3

Căzănaru Sorin Adrian

CO1

13

Ristică Claudia Tina

CO1

14

Ciurea Florin Cătălin

CO1

15

Anghel Florin Narcis

CO1

16

Pîrlogea Marian

6.

CO1/5

S.R.I.

CO1

5

Baciu Maria Cristina

 

7.

CO1/1

S.T.S.

CO1

1

Bolintineanu Marin Sandu

 

8.

CO2/1,4,15,16,17,18

Direcția de Sănătate Publică-Spitalul Județean

CO2

1

Ciuciu Mădălina Carmen

-Spitalul județean  a  cedat apt.Consiliului Județean Teleorman prin adresa nr.5103/

2003.

CO2

4

Avram Nicu

 

CO2

15

Ignat Dana Luminița

CO2

16

Daoud Mazen

CO2

17

Goraschi Alhosseini Kazem

Dinu Alexandru

CO2

18

Vasile Claudia Manuela

9.

CO1/17

Direcția pentru Tineret și Sport

CO1

17

Berechet Constantin

 

10.

CO2/19

Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor

CO2

19

Balauru Constantin

 

11.

CO2/2,20

Consiliul Județean-Direcția Generală de Servicii

CO2

2

Giurcănaș Florin

 

CO2

20

Zavera Nicolae

12.

CO2/3

Casa de Asigurări de Sănătate

CO2

3

Rizea Iulica Iulian

 

13.

CO1/18

CO2/13

Inspectoratul Școlar

CO1

18

Soare Niculae

 

CO2

13

Ciobanu Teodor

14.

CO1/20

Tribunalul Județean

CO1

20

Bondoc Ninel

 

15.

CO1/8

CO2/14

Oficiul de Protecția Consumatorului

CO1

8

Simion Lucia Corina

 

CO2

14

Guriță Mioara

16.

CO1/12

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

CO1

12

Chisac Elisabeta

 

17.

CO2/10

Serviciul de Ambulanță Teleorman

CO2

10

Corbeanu Constantin

 

 

 

  

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                                     Anexa nr.2
LOCALITATEA ROȘIORII DE VEDE

 

Nr.

Crt.

Lista inițială cu persoanele care urmau să primească o locuință, avizată de președintele C.J.T.

Chiriași actuali

 

Obs.

Nume și prenume

Instituția

Bloc

Nr.

apt

Nume, prenume

1.

Dulă Viorel

Corpul Gardienilor Publici-Alexandria

F1

1

Dulă Iuliana

Modificare neavizată

2.

Nițu Victor

Corpul Gardienilor Publici-București

F1

5

Nițu Victor

 

3.

Gheorghe Iulian

S.C.ROVA S.A.-Roșiorii de Vede

F1

4

Popescu Mirela

Modificare neavizată

 

4

Toader Dănuț

S.C.ROVA S.A.-Roșiorii de Vede

F1

13

Coman Mihaela Cristiana

Modificare neavizată

 

5.

Nicolae Alexandrina

S.C.ROTRICO S.A.-Roșiorii de Vede

F1

15

Nicolae Florian

Modificare neavizată

6.

Turi Florica

Primăria mun.Roșiorii de Vede

F1

20

Turi Florica

 

7.

Ciobanu Dumitru

S.C.TRANSURBANA SA Roșiorii de Vede

F1

16

Avram Neaga

Modificare neavizată

 

8.

Istrate Emil

 

SC Bere și Malț ROBEMA SA-Roșiorii de Vede

F1

7

Istrate Lenuța

Modificare neavizată

9.

Iordăchiță Marin

SC AGROZOOTEHNICA S.A. Roșiorii de Vede

F1

8

Iordăchiță Marian

 

10.

Mihai Iuliana

SC MINCO ROMÂNIA SRL Roșiorii de Vede

F1

12

Mihai Florin

Modificare neavizată

11.

Burlacu Emil

SC CFR IRLU SA –Roșiorii de Vede

F1

10

Burlacu Emil

 

12.

Deaconu Angeluț

SC CFR IRV SA –Secția Roșiorii de Vede

F1

18

Deaconu Angeluț

 

13.

Gheorghe Carmenuța

SC DIMOFTE SRL Galați-Punct de lucru Roșiorii de Vede

F1

17

Perețeanu Marin

Modificare neavizată

14.

Manea Polișor

 

SC Scut Pază, Protecție SRL-Alexandria

F1

11

Manea Polișor

 

15.

Stoian Constantin

SC ROLBEER SRL –Roșiorii de Vede

F1

9

Stoian Constantin

 

16.

Perețeanu Maria

SC ARSENAL SRL –Roșiorii de Vede

F1

3

Perețeanu Florica

Modificare neavizată

17.

Dobre Gheorghe

 

SC M.Dobre Impex SRL-Roșiorii de Vede

F1

2

Dobre Laura

Modificare neavizată

18.

Dumitrescu Sergiu

 

SC Bucur ComImpex SRL-Roșiorii de Vede

F1

19

Marinescu Ion

Modificare neavizată

19.

Săvoiu Marcel

SC 2ACM SRL-Roșiorii de Vede

F1

6

Primăria municipiului Roșiorii de Vede

Modificare neavizată

 

20.

Popescu Daniel

A.F.Toader-Roșiorii de Vede

F1

14

Popescu Daniel

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                                         Anexa nr.3
LOCALITATEA VIDELE

 

Nr.

Crt.

Tabel nominal cu instituțiile și unitățile economice cărora le-au fost repartizate apartamente de serviciu și tabelul nominal cu repartiții nominale pentru apartamentele de serviciu, avizate de președintele C.J.T.

Chiriași actuali

 

Obs.

Nume și prenume

Instituția

Bloc

Nr.

Apt

Nume, prenume

1.

Primăria Videle

Primăria Videle

CO1

3

Primăria Videle

 

Bălan Aurel

 

CO1

14

Bălan Aurel

 

Coman George

CO1

7

Coman George

 

2.

Teodorescu Ion

Judecătoria Videle

CO2

10

Morometescu Laurenția

Modificare avizată

Popa Petre Aurel

CO2

12

Popa Petre Aurel

 

3.

Laloianu Constantin

Parchetul Videle

CO2

5

Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle

 

Sondac Mihaela

CO1

10

Iorga Adrian

Modificare avizată

4.

Florescu Gabriela

Direcția Județeană de Sănătate

CO1

2

Florescu Gabriela

 

5.

Stoicescu Elena

Centrul Bugetar Videle

CO1

20

Stoicescu Elena

 

Secere Elena

CO1

6

Secere Elena

 

Robaciu Neli Ștefania

CO1

18

Vîrban Marian

Modificare avizată

6.

Jurasek Ioan

Grupul Școlar Tehnic Videle

CO2

11

Jurasek Ioan

 

7.

Bușcă Mădălin

Compania de Pompieri Videle

CO1

15

Ursu Costel

Modificare avizată

Maican Florentin

CO1

5

Maican Florentin

 

8.

Ivan Claudiu

Poliția Videle

CO1

12

Ivan Claudiu

 

Zăvăleanu Alexandru

CO2

13

Zăvăleanu Alexandru

 

Ștefan Andrei

CO2

18

Ștefan Andrei Constantin

 

Constantin Costel

CO2

19

Constantin Costel

 

9.

Toma Dumitru

Spitalul Petrom Videle

CO2

6

Toma Dumitru

 

Safaoui Machhour

CO2

7

Safaoui Machhour

 

Marinescu Adriana

CO2

8

Marinescu Adriana

 

Grosu Luminița

CO1

1

Grosu Liliana

 

Paraschiv Luminița

CO1

16

Paraschiv Luminița

 

Dobre Felicia

CO2

1

Dobre Felicia

 

10.

Nițu Cristian

SC CONY-SAT SA-secția Videle

CO1

11

Nițu Cristian

 

11.

Grigore Dorina

SC FORAJ SONDE SA Videle

CO2

20

Grigore Dorina

 

Deculescu Bogdan George

CO1

9

Deculescu Bogdan George

 

12.

Paraschiv Constantin

Sucursala Petrom Videle

CO1

8

Paraschiv Constantin

 

Ene Cornel

CO2

14

Ene Cornel

 

Bulearcă Valentin

CO1

13

Bulearcă Valentin

 

Dumitru Adrian

CO1

4

Dumitru Adrian

 

Bătrânu Marian

CO2

17

Bătrânu Marian

 

Persunaru Petrică

CO2

15

Persunaru Petrică

 

Iliuță Marin

CO2

9

Iliuță Marin

 

Păun Marian

CO1

19

Păun Marian

 

13.

Dumitru Ioviță

SC PETROM SERVICE SA Videle

CO1

17

Dumitra Ioviță

 

Gherghescu Lucian

CO2

2

Gherghescu Lucian

 

Lazăr Ciprian

CO2

4

Lazăr Pompiliu Ciprian

 

14.

Pițigoi Petrică

SC Rompetrol Well Services SA-secția Videle

CO2

3

Pițigoi Petrică

 

15.

Săvescu Mihai

Consum Coop Videle

CO2

16

Săvescu Mihai