BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea criteriilor de  ocupare și repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 6831 din 18 iulie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr.6832 din 18 iulie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată;

          -prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, modificată și completată;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 75 din 28 iunie 2007;

- prevederile art. 91, alin.(1), lit. c) și f)  și ale art. 98 coroborate cu cele ale art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,          

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - (1) Se aprobă criteriile de ocupare și repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol , prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             (2) Criteriile de ocupare și repartizare a locuințelor de serviciu vor fi afișate la sediile consiliilor locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle.

 

Art. 2. –(1) Criteriile aprobate la art. 1 se aplică pentru locuințele care se vor repartiza după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

              (2) Contractele de închiriere ale chiriașilor actuali, precum și cele expirate la data prezentei , care nu se încadrează în criteriile aprobate la art. 1, se prelungesc pentru o perioadă de 3 ani pe baza condițiilor prevăzute la data repartizării.

              (3)Fac excepție de la prevederile alin. (1), chiriașii cu situații deosebite, pentru care repartizarea locuințelor se va face la propunerea Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finanțe, cu avizul primarului și aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman.

 

Art. 3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Tehnică, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                        

                                                                                          Contrasemnează

                                                                                            Secretar al  județului,

 

                                                                                         Rodica Vrabie

                                                                     

 

 

 

 

 

 

   

  Alexandria,

Nr. 86 din 26 iulie 2007

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                    

                                                                                                                    ANEXA

                                                                                                             la hotărârea nr.86           

                                                                                                               din 26 iulie2007

 

 

 

Criteriile de ocupare și repartizare a locuințelor de serviciu din fondul proprietate publică a județului Teleorman

 

          1.Dreptul de a deține o locuință

    a) Locuințele de serviciu sunt locuințe destinate funcționarilor publici sau angajați contractuali salariați ai unor instituții publice sau persoanelor juridice care desfășoară activitate în localitatea respectivă.

         b)  Nu au dreptul la o locuință de serviciu persoanele care:

                   -dețin o locuință în proprietate în localitatea în care se află apartamentul

                      de serviciu;

                   -au dobândit o locuință proprietate dupa repartizarea apartamentului de     

                      serviciu în aceeași localitate;

                   -persoanele care și-au schimbat locul de muncă în altă localitate;

 

          2. Criterii de repartizare a apartamentelor libere

a). Situația familială, în următoarea ordine de priorități:

-căsătorit, divorțat sau văduv (ă), cu unul sau mai multi copii în  îngrijire;

-căsătorit, fără copii;

-necăsătorit;

 

Acte doveditoare:-certificat de căsătorie, certificate de naștere pentru copii, hotărâre judecătorească definitivă privind divorțul.

 

b). Studii, în următoarea ordine de priorități:

-studii superioare;

-studii medii;

 

Acte doveditoare:copii de pe diplomele de absolvire

 

    3.Repartizarea apartamentelor libere se face la solicitarea instituțiilor publice,

sau persoanelor juridice care desfășoară activitate în localitatea respectivă, prin Direcția Tehnică și Direcția Economică Buget-Finanțe, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman, după consultarea primarilor din localitățile respective.

Solicitările respective vor fi depuse la Consiliul Județean Teleorman, însoțite de cereri de repartizare și de acte doveditoare conform prezentelor criterii.

 

4. La preluarea contractelor de la primăriile municipale și orășenești Serviciul de Deservire Pază și Protocol și Direcția Tehnică vor verifica dacă condițiile inițiale care au fost avute în vedere la repartizarea contractelor de închiriere au rămas în vigoare. În caz contrar nu se mai poate încheia un alt contract.

         

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA TEHNICĂ                DIRECȚIA ECONOMICĂ BUGET- FINANȚE

Nr. 6831 din 18 iulie 2007

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind: necesitatea aprobării criteriilor de  ocupare și repartizare a apartamentelor  de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol

 

Urmare prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 687/1997, privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale, în județul Teleorman au fost construite locuințe sociale în localitățile: Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle.

La terminarea lucrărilor Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, în calitate de investitor, a transmis Consiliului Județean Teleorman în proprietate și folosință obiectivele de investiții:

-,,Locuințe sociale în municipiul Alexandria – zona Peco”, prin procesul verbal nr. 1 din 22 aprilie 2002;

-,,Locuințe sociale în municipiul Roșiorii de Vede – str. Oltului, nr. 42”, prin procesul verbal nr. 2 din 08 mai 2002;

-,,Locuințe sociale în orașul Videle – zona Centru”, prin procesul verbal nr. 3 din 08 mai 2002;

Cele trei obiective fac parte din domeniul public al Județului Teleorman, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1358/2001, modificată și completată prin H.G. nr. 896/2006, privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman.

Imobilele respective cuprind câte 40 de apartamente, repartizate în 2 blocuri tip C, cu regim de înălțime P+4 în municipiul Alexandria și orașul Videle și 20 de apartamente, repartizate într-un bloc tip B, cu regim de înălțime P+4 în municipiul Roșiorii de Vede.

Prin Hotărârea nr. 43 din 27 mai 2002, Consiliul Județean Teleorman, a aprobat schimbarea regimului juridic al locuințelor sociale din municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede și orașul Videle, în locuințe de serviciu și transmiterea lor în administrarea Consiliilor locale ale unităților administrativ–teritoriale respective pe bază de protocol încheiat între părți.

Prin Hotărârea nr. 75 din 28 iunie 2007, Consiliul Județean Teleorman, a aprobat trecerea  locuințelor de serviciu, proprietate publică a județului, din administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului  Județean Teleorman.

Conform acestei hotărâri se va încheia un protocol de predare-preluare a locuințelor de serviciu între Consiliile Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle și Consiliul Județean Teleorman și Serviciul de Deservire Pază și Protocol.

Prin hotărârea sus menționată Consiliul Județean Teleorman a aprobat ca repartizarea locuințelor libere să se facă prin Direcția Tehnică și Direcția Economică, Buget-Finanțe, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman, după consultarea primarilor din localitățile respective iar Serviciul de Deservire Pază și Protocol va încheia cu chiriașii actuali, contracte de închiriere, pe termen de 3 ani.

Astfel că este necesar să se aprobe criteriile de  ocupare și repartizare a               apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman.

Propunem următoarele criterii de  ocupare și repartizare a  apartamentelor  din locuințele de serviciu:

 

1.Dreptul de a deține o locuință

 

a) Locuințele de serviciu sunt locuințe destinate funcționarilor publici sau angajați contractuali salariați ai unor instituții publice, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică și serviciilor publice.

     b)  Nu au dreptul la o locuință de serviciu persoanele care:

                   -dețin o locuință în proprietate în localitatea în care se află apartamentul

                      de serviciu;

                   -au înstrăinat o locuință proprietate după repartizarea apartamentului de

                      serviciu;

                   -persoanele care și-au schimbat domiciliul și locul de muncă în altă

                     localitate;

                    

          2.Criterii de repartizare a apartamentelor libere

 

         a). Vechime în instituție:

         -vechime până într-un an ...................................................... 5 puncte

         -între 1 an și 5 ani.................................................................10 puncte

         -între 5 ani și 10 ani .............................................................15 puncte

         -între 10 ani și 15 ani ...........................................................20 puncte

         -peste 15 ani..........................................................................25 puncte

 

Acte doveditoare: adeverință sau copie cartea de muncă.

         

b). Situația locativă:

          - chiriaș la proprietar (persoane fizice, cămin)....................10 puncte

- chiriaș la proprietar în imobil restituit fostului proprietar

            și în pericol de a fi evacuat ...............................................30 puncte

- tolerat de rude (frați, părinți).............................................25 puncte

 

Acte doveditoare: copie a contractului locuinței unde are domiciliul stabil în buletin sau domiciliul flotant.

          

c). Apartament solicitat

 

Număr camere                                

Număr persoane

 

1

2

3

4

5

Peste 5 persoane

2 camere

0 puncte

0 puncte

5 puncte

10 puncte

20 puncte

30 puncte

3 camere

0 puncte

0 puncte

0 puncte

5 puncte

10 puncte

20 puncte

 

Acte doveditoare:-buletin de identitate ale persoanelor care au același domiciliu cu solicitantul

 

d). Situația familială

-necăsătorit .........................................................................................5 puncte

-căsătorit ...........................................................................................10 puncte

-căsătorit, cu unul sau mai multi copiii .............................................20 puncte

-necăsătorit, divorțat sau văduv (ă), cu unul sau mai multi copii în 

  îngrijire.............................................................................................25 puncte

Acte doveditoare:-certificat de căsătorie, certificate de naștere pentru copii, hotărâre judecătorească definitivă privind divorțul.

 

e). Studii

- studii superioare cu masterat sau alte cursuri postuniversitare 

 absolvite...............................................................................30 puncte

-studii superioare.....................................................................20 puncte

-studii medii............................................................................10 puncte

Acte doveditoare:copii de pe diplomele de absolvire

 

3.Repartizarea apartamentelor libere se face la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică și serviciilor publice, prin Direcția Tehnică și Direcția Economică Buget-Finanțe, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman, după consultarea primarilor din localitățile respective.

Solicitările respective vor fi depuse la Consiliul Județean Teleorman, însoțite de cereri de repartizare și de acte doveditoare conform prezentelor criterii.

4.La preluarea contractelor de la primăriile municipale și orășenești administratorul locuințelor va verifica încadrarea în categoriile prevăzute la punctul 1 din prezenta, prin declarații autentificate.

Fac excepție de la criteriile aprobate, chiriașii cu situații deosebite, pentru care repartizarea locuințelor se va face la propunerea Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finanțe, cu avizul primarului și aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman.   

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44 alin (1) din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate privind necesitatea aprobării criteriilor de  ocupare și repartizare a apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                     DIRECTOR EXECUTIV,

 

        Piperea Victor                                                                       Stoian Elena

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIAText Box: CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


CABINET VICEPREȘEDINTE

Nr. 6831 din 18 iulie 2007

                                     EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind: aprobarea criteriilor de  ocupare și repartizare a  apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază  și Protocol

 

 

În județul Teleorman au fost construite următoarele locuințe sociale:

-,,Locuințe sociale în municipiul Alexandria – zona Peco”;

-,,Locuințe sociale în municipiul Roșiorii de Vede – str. Oltului, nr. 42;

-,,Locuințe sociale în orașul Videle – zona Centru” .

Prin Hotărârea nr. 43 din 27 mai 2002, Consiliul Județean Teleorman, a aprobat schimbarea regimului juridic al locuințelor sociale din Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle, în locuințe de serviciu și transmiterea lor în administrarea Consiliilor locale ale unităților administrativ–teritoriale respective,  pe bază de protocol încheiat între părți.

Cele trei obiective fac parte din domeniul public al Județului Teleorman, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1358/2001, modificată și completată prin H.G. nr. 896/2006, privind atestarea domeniului public al județului Teleorman, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Teleorman.

Prin Hotărârea nr. 75 din 28 iunie 2007, Consiliul Județean Teleorman, a aprobat trecerea  locuințelor de serviciu, proprietate publică a județului, din administrarea Consiliilor Locale Alexandria, Roșiorii de Vede și Videle în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului  Județean Teleorman.

 Deasemenea prin aceeași hotărâre s-a aprobat ca repartizarea locuințelor libere să se facă prin Direcția Tehnică și Direcția Economică, Buget-Finanțe, cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman, după consultarea primarilor din localitățile respective iar Serviciul de Deservire Pază și Protocol va încheia cu chiriașii actuali, contracte de închiriere, pe termen de 3 ani.

Criteriile aprobate prin această hotărâre se vor aplica locuințelor care se vor repartiza după intrarea în vigoare a hotărâri.

 Fac excepție de la criteriile aprobate, chiriașii cu situații deosebite, pentru care repartizarea locuințelor se va face la propunerea Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finanțe, cu avizul primarului și aprobarea Președintelui Consiliului Județean Teleorman.

Astfel că este necesar să se aprobe criteriile de  ocupare și repartizare a               apartamentelor de serviciu, proprietate publică a județului Teleorman, aflate în administrarea Serviciului de Deservire Pază și Protocol.

Având în vedere, considerentele expuse, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

                                                        

Ilie Bălan

 

 

 

 


 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                                            Anexa nr.1                    

LOCALITATEA ALEXANDRIA                     

Nr.

Crt.

Lista inițială privind solicitările de repartizare locuințe de serviciu, formulate de autoritățile și instituțiile publice, avizată de președintele C.J.T.

Chiriași actuali

 

Obs.

Bloc/nr. apt.

Instituția

bloc

Nr.

apt

Nume, prenume

1.

CO1/9, 10, 11

Prefectura Județului Teleorman

CO1

9

Cioacă Iulian Eduard

 

CO1

10

Popa Elena

CO1

11

Brînzilă Elena

2.

CO1/4,6,7

CO2/5, 6, 7, 8

Consiliul Județean Teleorman

CO1

4

Vîlcan Cristina

Prin adresa nr.3176/

2004,CJT a cedat apt. Spitalului județean.

CO1

6

Buzică Dana Irina

 

CO1

7

Șofron Livia Ondina

CO2

5

Filip Tudor

CO2

6

Toncea Dumitru

CO2

7

Ioniță Mădălin

CO2

8

Consiliul județean

3.

CO2/9, 11, 12

Primăria mun.Alexandria

CO2

9

Primăria Alexandria

 

CO2

11

Morcov Maria

CO2

12

Grosu Georgel

4.

CO1/19

Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman

CO1

19

Pohrib Elena

 

5.

CO1/2,3,13,14,15,16

Inspectoratul de Poliție Teleorman

CO1

2

Peia Viorel

 

CO1

3

Căzănaru Sorin Adrian

CO1

13

Ristică Claudia Tina

CO1

14

Ciurea Florin Cătălin

CO1

15

Anghel Florin Narcis

CO1

16

Pîrlogea Marian

6.

CO1/5

S.R.I.

CO1

5

Baciu Maria Cristina

 

7.

CO1/1

S.T.S.

CO1

1

Bolintineanu Marin Sandu

 

8.

CO2/1,4,15,16,17,18

Direcția de Sănătate Publică-Spitalul Județean

CO2

1

Ciuciu Mădălina Carmen

-Spitalul județean  a  cedat apt.Consiliului Județean Teleorman prin adresa nr.5103/

2003.

CO2

4

Avram Nicu

 

CO2

15

Ignat Dana Luminița

CO2

16

Daoud Mazen

CO2

17

Goraschi Alhosseini Kazem

Dinu Alexandru

CO2

18

Vasile Claudia Manuela

9.

CO1/17

Direcția pentru Tineret și Sport

CO1

17

Berechet Constantin

 

10.

CO2/19

Direcția Județeană pentru Protecția Plantelor

CO2

19

Balauru Constantin

 

11.

CO2/2,20

Consiliul Județean-Direcția Generală de Servicii

CO2

2

Giurcănaș Florin

 

CO2

20

Zavera Nicolae

12.

CO2/3

Casa de Asigurări de Sănătate

CO2

3

Rizea Iulica Iulian

 

13.

CO1/18

CO2/13

Inspectoratul Școlar

CO1

18

Soare Niculae

 

CO2

13

Ciobanu Teodor

14.

CO1/20

Tribunalul Județean

CO1

20

Bondoc Ninel

 

15.

CO1/8

CO2/14

Oficiul de Protecția Consumatorului

CO1

8

Simion Lucia Corina

 

CO2

14

Guriță Mioara

16.

CO1/12

Inspectoratul pentru Protecția Mediului

CO1

12

Chisac Elisabeta

 

17.

CO2/10

Serviciul de Ambulanță Teleorman

CO2

10

Corbeanu Constantin

 

 

 

  

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                                     Anexa nr.2
LOCALITATEA ROȘIORII DE VEDE

 

Nr.

Crt.

Lista inițială cu persoanele care urmau să primească o locuință, avizată de președintele C.J.T.

Chiriași actuali

 

Obs.

Nume și prenume

Instituția

Bloc

Nr.

apt

Nume, prenume

1.

Dulă Viorel

Corpul Gardienilor Publici-Alexandria

F1

1

Dulă Iuliana

Modificare neavizată

2.

Nițu Victor

Corpul Gardienilor Publici-București

F1

5

Nițu Victor

 

3.

Gheorghe Iulian

S.C.ROVA S.A.-Roșiorii de Vede

F1

4

Popescu Mirela

Modificare neavizată

 

4

Toader Dănuț

S.C.ROVA S.A.-Roșiorii de Vede

F1

13

Coman Mihaela Cristiana

Modificare neavizată

 

5.

Nicolae Alexandrina

S.C.ROTRICO S.A.-Roșiorii de Vede

F1

15

Nicolae Florian

Modificare neavizată

6.

Turi Florica

Primăria mun.Roșiorii de Vede

F1

20

Turi Florica

 

7.

Ciobanu Dumitru

S.C.TRANSURBANA SA Roșiorii de Vede

F1

16

Avram Neaga

Modificare neavizată

 

8.

Istrate Emil

 

SC Bere și Malț ROBEMA SA-Roșiorii de Vede

F1

7

Istrate Lenuța

Modificare neavizată

9.

Iordăchiță Marin

SC AGROZOOTEHNICA S.A. Roșiorii de Vede

F1

8

Iordăchiță Marian

 

10.

Mihai Iuliana

SC MINCO ROMÂNIA SRL Roșiorii de Vede

F1

12

Mihai Florin

Modificare neavizată

11.

Burlacu Emil

SC CFR IRLU SA –Roșiorii de Vede

F1

10

Burlacu Emil

 

12.

Deaconu Angeluț

SC CFR IRV SA –Secția Roșiorii de Vede

F1

18

Deaconu Angeluț

 

13.

Gheorghe Carmenuța

SC DIMOFTE SRL Galați-Punct de lucru Roșiorii de Vede

F1

17

Perețeanu Marin

Modificare neavizată

14.

Manea Polișor

 

SC Scut Pază, Protecție SRL-Alexandria

F1

11

Manea Polișor

 

15.

Stoian Constantin

SC ROLBEER SRL –Roșiorii de Vede

F1

9

Stoian Constantin

 

16.

Perețeanu Maria

SC ARSENAL SRL –Roșiorii de Vede

F1

3

Perețeanu Florica

Modificare neavizată

17.

Dobre Gheorghe

 

SC M.Dobre Impex SRL-Roșiorii de Vede

F1

2

Dobre Laura

Modificare neavizată

18.

Dumitrescu Sergiu

 

SC Bucur ComImpex SRL-Roșiorii de Vede

F1

19

Marinescu Ion

Modificare neavizată

19.

Săvoiu Marcel

SC 2ACM SRL-Roșiorii de Vede

F1

6

Primăria municipiului Roșiorii de Vede

Modificare neavizată

 

20.

Popescu Daniel

A.F.Toader-Roșiorii de Vede

F1

14

Popescu Daniel

 

 

  

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                                                                                                         Anexa nr.3
LOCALITATEA VIDELE

 

Nr.

Crt.

Tabel nominal cu instituțiile și unitățile economice cărora le-au fost repartizate apartamente de serviciu și tabelul nominal cu repartiții nominale pentru apartamentele de serviciu, avizate de președintele C.J.T.

Chiriași actuali

 

Obs.

Nume și prenume

Instituția

Bloc

Nr.

Apt

Nume, prenume

1.

Primăria Videle

Primăria Videle

CO1

3

Primăria Videle

 

Bălan Aurel

 

CO1

14

Bălan Aurel

 

Coman George

CO1

7

Coman George

 

2.

Teodorescu Ion

Judecătoria Videle

CO2

10

Morometescu Laurenția

Modificare avizată

Popa Petre Aurel

CO2

12

Popa Petre Aurel

 

3.

Laloianu Constantin

Parchetul Videle

CO2

5

Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle

 

Sondac Mihaela

CO1

10

Iorga Adrian

Modificare avizată

4.

Florescu Gabriela

Direcția Județeană de Sănătate

CO1

2

Florescu Gabriela

 

5.

Stoicescu Elena

Centrul Bugetar Videle

CO1

20

Stoicescu Elena

 

Secere Elena

CO1

6

Secere Elena

 

Robaciu Neli Ștefania

CO1

18

Vîrban Marian

Modificare avizată

6.

Jurasek Ioan

Grupul Școlar Tehnic Videle

CO2

11

Jurasek Ioan

 

7.

Bușcă Mădălin

Compania de Pompieri Videle

CO1

15

Ursu Costel

Modificare avizată

Maican Florentin

CO1

5

Maican Florentin

 

8.

Ivan Claudiu

Poliția Videle

CO1

12

Ivan Claudiu

 

Zăvăleanu Alexandru

CO2

13

Zăvăleanu Alexandru

 

Ștefan Andrei

CO2

18

Ștefan Andrei Constantin

 

Constantin Costel

CO2

19

Constantin Costel

 

9.

Toma Dumitru

Spitalul Petrom Videle

CO2

6

Toma Dumitru

 

Safaoui Machhour

CO2

7

Safaoui Machhour

 

Marinescu Adriana

CO2

8

Marinescu Adriana

 

Grosu Luminița

CO1

1

Grosu Liliana

 

Paraschiv Luminița

CO1

16

Paraschiv Luminița

 

Dobre Felicia

CO2

1

Dobre Felicia

 

10.

Nițu Cristian

SC CONY-SAT SA-secția Videle

CO1

11

Nițu Cristian

 

11.

Grigore Dorina

SC FORAJ SONDE SA Videle

CO2

20

Grigore Dorina

 

Deculescu Bogdan George

CO1

9

Deculescu Bogdan George

 

12.

Paraschiv Constantin

Sucursala Petrom Videle

CO1

8

Paraschiv Constantin

 

Ene Cornel

CO2

14

Ene Cornel

 

Bulearcă Valentin

CO1

13

Bulearcă Valentin

 

Dumitru Adrian

CO1

4

Dumitru Adrian

 

Bătrânu Marian

CO2

17

Bătrânu Marian

 

Persunaru Petrică

CO2

15

Persunaru Petrică

 

Iliuță Marin

CO2

9

Iliuță Marin

 

Păun Marian

CO1

19

Păun Marian

 

13.

Dumitru Ioviță

SC PETROM SERVICE SA Videle

CO1

17

Dumitra Ioviță

 

Gherghescu Lucian

CO2

2

Gherghescu Lucian

 

Lazăr Ciprian

CO2

4

Lazăr Pompiliu Ciprian

 

14.

Pițigoi Petrică

SC Rompetrol Well Services SA-secția Videle

CO2

3

Pițigoi Petrică

 

15.

Săvescu Mihai

Consum Coop Videle

CO2

16

Săvescu Mihai