BACK                        

 

                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 


      HOTĂRÂRE

 

 

privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Monument comemorativ pentru artistul

               teleormănean Liviu Vasilică Dănuț”

            

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.6833 din 18 iulie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 6834 din 18 iulie 2007 al Direcției Tehnice și Arhitect Șef;

         -rapoartele de avizare ale  Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-studiu de fezabilitate întocmit de SC Editura Dialog SRL-Alexandria

-prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Monument comemorativ pentru artistul teleormănean Liviu Vasilică Dănuț”după cum urmează:

     

        A. Valoare totală : 498.534,00 lei (inclusiv TVA)

             din care:

                   Proiectare :   11.900,00 lei (inclusiv TVA)

                            C+M : 486.634,00 lei (inclusiv TVA)

 

         B. Amplasament:

         Municipiul Alexandria, zona centrală, județul Teleorman;

        

         C. Durata de realizare a investiției: 30 zile.

 

Art. 2. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                                     

Contrasemnează,

Secretar al  județului

 Rodica Vrabie

 

                                                                                                  

                                                                                          

 

 

 

      Alexandria,

 

Nr. 88 din 26 iulie 2007