BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

                                               

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

      privind: modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 15 octombrie 2004

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

Având în vedere:

-               expunerea de motive nr. 4631 din 8 iunie 2007 a domnului Putineanu Ion  vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate al Direcției administrație publică locală nr. 5713 din 20 iunie 2007 privind necesitatea modificării și completării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 15 octombrie 2004;

-               raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 9 alin. (1) din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității teritoriale de ordine publică ;

- prevederile art. 104 alin. (1) lit. „f” și art. 98 coroborat cu art. 45 alin (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

          Art.1. Se modifică și se completează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 30 din 15 octombrie 2004, în sensul înlocuirii domnului Bălan Ilie cu domnul Delcea Florian ca membru al ATOP.

 

 

          Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 72 din 28 iunie 2007