BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

                                               

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

      privind: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a  mandatului de consilier județean al domnului Badea Marius Rivera și declararea locului de consilier județean vacant

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința ordinară, conform art. 94  alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

Având în vedere:

- referatul constatator nr. 5134 din 5 iunie 2007 al președintelui consiliului județean și al secretarului județului Teleorman;

- expunerea de motive nr. 5730 din 20 iunie 2007 a președintelui consiliului județean și raportul de specialitate nr. 5757 din 21 iunie a.c. al Serviciului juridic și contencios privind necesitatea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie a mandatului de consilier județean al domnului Badea Marius Rivera;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 9 alin. (2) lit. „a”, alin. (3), art. 10, precum și art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea nr. 215/2001, republicată

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al domnului Badea Marius Rivera.

 

          Art.2. Se declară vacant locul de consilier județean al domnului Badea Marius Rivera, ales pe lista de candidați a Partidului Social Democrat – organizația județeană Teleorman.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Serviciul juridic și contencios, va întocmi și depune documentația necesară în vederea validării de către Tribunalul Teleorman a mandatului de consilier județean al candidatului declarat supleant pe lista de candidați a Partidului Social Democrat – organizația județeană Teleorman, care întrunește condițiile prevăzute de lege.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ Instituției Prefectului județului Teleorman  și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                  

 

CONTRASEMNEAZĂ

                            Secretar al județului,

 

                             Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 73 din 28 iunie 2007