BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

                                                                                     

                            

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind :  utilizarea parțială a  Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului  Județean Teleorman pe anul 2007 pentru cofinanțarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare unitate primire urgențe a Spitalului Județean Alexandria”.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr.2589 din 20 martie 2007 a președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr.2617 din 21 martie  2007 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea utilizării parțiale a  Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului  Județean Teleorman pe anul 2007 pentru cofinanțarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare unitate primire urgențe a Spitalului Județean Alexandria”;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-

finanțe, pentru activitați științifice, activitați economice, agricultură, invățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

          - adresa nr.2441 din 19 martie 2007 a Spitalului Județean Teleorman

          - prevederile art.36 alin.(1) din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,b” și alin..(3) lit.,,a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ;

 În temeiul prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 450 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman pe anul 2007 pentru cofinanțarea proiectului ,,Reabilitare și modernizare unitate primire urgențe a Spitalului Județean Alexandria”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Economică, Buget- Finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

    

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ, 

Secretar al județului,

                                                                                     

jr. Rodica Vrabie

 

    Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 48  din 29  martie 2007