BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     HOTĂRÂRE

 

 

privind :  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 30 septembrie 2006 privind aprobarea contractării unui împrumut intern, pe  termen lung, pentru finanțarea unor lucrări de investiții publicede  interes județean.


          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.5843 din 22 iunie 2006 a Președintelui Consiliului

Județean Teleorman Liviu Nicolae Dragnea  și raportul comun nr. 5844 din 22 iunie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice, Buget-Finanțe privind necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 30 septembrie 2006 ;

         - rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman ;

         - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 30 septembrie 2006 privind aprobarea contractării unui împrumut intern, pe  termen lung, pentru finanțarea unor lucrări de investiții publice de  interes județean ;

        - prevederile art. 91 alin.(1) litera ,,b” și (3) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ;

        - prevederile art. 45 alin. (2), art. 61 alin. (1), (2) și (3) și art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;

        - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale ;

        - prevederile art. 22 si 59 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

        În temeiul prevederilor  art. 97  din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

 

                                                HOTĂRĂȘTE :

 

          Art. I. - Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 30 septembrie 2006 privind aprobarea contractării unui împrumut intern, pe  termen lung, pentru finanțarea unor lucrări de investiții publice de interes județean se modifică și se completează după cum urmează :

 1. Alineatul (1) al articolului 1, va avea următorul cuprins:

,,Art.1. (1) Se aprobă contractarea unui împrumut intern, în valoare de 40.000.000

lei, cu o maturitate de 20 de ani, pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Alineatul (2) al articolului 1, va avea următorul cuprins:

 ,,(2) În situația în care obiectivele menționate în anexă vor putea fi finanțate din alte surse, sumele aferente vor fi redistribuite pentru finanțarea altor obiective de investiții publice de interes județean, cu aprobarea  Consiliului Județean Teleorman și cu notificarea prealabilă a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.”

3. La articolul 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins :

,,(3) Ordonatorul principal de credite stabilește prioritățile în repartizarea sumelor în cadrul fiecărui obiectiv înscris în anexă, în limita fondurilor contractate prin împrumutul prevăzut la alin. (1), la propunerea Direcției Tehnice și a Direcției Economice, Buget-Finanțe .”

          Art. II.  Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 93 din 30 septembrie 2006 se înlocuie cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. III.  Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin direcțiile de specialitate,va asigura punerea în aplicare a prevederilor hotărârii nr. 93 din 30 septembrie 2006, modificată și completată .

Art. IV.  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevazut de lege.

 


                                                PREȘEDINTE,


                                                    Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                

  Contrasemnea

Secretar al județului,

 

  jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Alexandria

Nr.74 din 28 iunie 2007