BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN                

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind: modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Teleorman pentru anul 2007  

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 5771 din 21 iunie 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 5772 din 21 iunie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman pentru anul 2007;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică statul de funcții al Serviciului Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Teleorman pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.14/2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

Alexandria,

Nr. 76  din 28 iunie 2007