BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

  

 

HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea statului de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform art.94 alin.(1) din  Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

 

          Având în vedere:

-   expunerea de motive nr.4080 din 03 mai 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.4081 din 03 mai 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării statului de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”;

-   raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-   prevederile art. 8 din O.G. nr. 10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;

-   prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 104 alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1. Se modifică statul de funcții al Bibliotecii Județene “Marin Preda”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art.2. Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 19 din 31 ianuarie 2007 se modifică în mod corespunzător.

        Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

            Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

Alexandria,

Nr. 78 din 28 iunie 2007