BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 privind: modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2007

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr. 5769 din 21 iunie 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 5770 din 21 iunie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman;

-       avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1020809/24.05.2007;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 107, art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

-       prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 cu modificările și completările ulterioare;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, pentru anul 2007 aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 12/2007, conform anexelor nr. 1 și 2.

 

Art.2. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

  

 

 

 

 

                          

 

Alexandria,

Nr. 79 din 28 iunie 2007