BACK     

                                                ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

 

privind : închirierea ferryboat-ului Europa” aflat în administrarea S.C. EUROBAC S.R.L.Turnu Măgurele

 

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman , întrunit în şedinţă ordinară , conform prevederilor art.106 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001 , modificată şi completată ,

          Având in vedere:

          -expunerea de motive nr.1309 din 07 februarie 2007 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman ,  Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr.1310 din 07 februarie 2007 al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională ;

-rapoartele de avizare ale comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, bugetfinanţe , pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice , agricultură , învăţământ , sănătate , cultură , culte , sport şi tineret , precum şi pentru protecţie socială şi comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor ;

          -prevederile art.2 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 79 din 29 iulie 2005, cu privire la aprobarea propunerilor de nume pentru ferryboat şi trecerea acestuia în administrarea SC EUROBAC SRL Turnu Măgurele ;

          -scrisoarea nr. 32652 din 13 decembrie 2005 a Ministerului Integrării Europene, înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman sub nr. 9020 din 14 decembrie 2005, privind închirierea ferryboat-ului ;

            -prevederile   art.46  alin  21  şi  art. 125,  alin.(1) şi alin.(2)  din  Legea administraţiei publice locale nr.215/ 2001, modificată şi completată.

 

 

 

 

 

          In temeiul dispoziţiilor art.109 din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art.1 Se aprobă închirierea ferryboat-uluiEuropa”, aflat în administrarea SC EUROBAC SRL,  pe o perioadă de 6 luni, unei  companii de transport fluvial de marfă şi persoane, conform legislaţiei în vigoare .

          Art.2 Pe perioada închirierii ferryboat-ului, echipajul  va fi detaşat companiei care închiriază vasul .

          Art.3 Se împuterniceşte SC EUROBAC SRL Turnu Măgurele, ca împreună cu o comisie constituită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, să negocieze preţul şi clauzele contractului de închiriere, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care vor fi aprobate de  Consiliul Judeţean Teleorman, înainte de semnarea contractului .

          Art.4 Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin direcţiile de specialitate, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri .

          Art.5 Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

      Contrasemnează

 

         Secretar al judeţului,

 

                                                                                                                                       Jr. Rodica Vrabie

 

 

Alexandria,

Nr. 35 din  07.02.2007