BACK                          

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                                                                             

                                        

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: numirea, temporară, în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a doamnei Popescu Elena Carmen, pĂnă la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen pe perioadă determinată, potrivit legii.

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară  conform art. 94 alin.(1) din  Legea administrației publice locale nr. 215/ 2001, republicată,

            Având în vedere:

            - expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Teleorman înregistrată sub nr.4288 din 10  mai 2007 și raportul de specialitate nr. 4289 din  10 mai 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea numirii temporare în funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională a doamnei Popescu Elena Carmen inspector de specialitate, gradul profesional III , în cadrul aceluiași Serviciu, pĂnă la organizarea și ocuparea prin concurs sau examen pe perioadă determinată  potrivit legii;

-  HotărĂrea Consiliului Județean Teleorman privind suspendarea contractului individual de muncă al domnului Slăvescu Putineanu Mihai, director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean  Teleorman;

- consimțământul doamnei Popescu Elena Carmen  înregistrat sub nr. 4235  din  08 mai 2007;

-      raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-      prevederile art. 41 alin (1) și alin (3) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificată și completată;

-      prevederile art.91 alin. (1) lit.”a”, alin.(2) lit.”e”, art. 98 coroborat cu art.45 alin. (5) și art. 104 alin.(1) lit.”b”, alin.(3) lit.”c “ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Începând cu data de 1 iunie 2007, se numește, temporarîn funcția de director al Serviciului de Cooperare Internă și Internațională - serviciu public cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, până la organizarea și ocuparea postului prin concurs sau examen pe perioadă determinată,  în condițiile legii, doamna Popescu Elena Carmen, inspector de specialitate, gradul profesional III  în cadrul aceluiași serviciu, cu un salariu de bază lunar de  752 lei și o indemnizație de conducere de 50% .

 

          Art.2 Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a  prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.3 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor si persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

    P R E ȘE D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 65 din  15 mai 2007