BACK                       

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

                                                                                  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 pentru: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 23/2007 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  ale  Direcției de Pază a Județului Teleorman, pentru anul 2007

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94  alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

           

            Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4323 din 10 mai 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea și raportul de specialitate nr. 4324 din 10 mai 2007 al Direcției economice, buget-finanțe pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 23/2007 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  ale  Direcție de Pază a Județului Teleorman, pentru anul 2007;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățămant, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-       prevederile art. 91 alin. (1) lit.a) și alin. (2) lit.c),  art. 104 alin. (1) lit. a.) și alin. (2) lit.a) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată.

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se modifică și se completeză Hotărârea Consiliului Județean nr. 23/2007 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții  ale  Direcție de Pază a Județului Teleorman, pentru anul 2007, conform anexelor nr.1 și nr.2.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr. 67  din 15  mai 2007