BACK                          

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

                                                                                                           

                                             

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

  privind: alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman

 

            Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

            Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 4221 din 8 mai 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 4222 din 8 mai 2007 al Serviciului Juridic și Contencios;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 51 din 24 aprilie a.c. privind constatarea încetării mandatului de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman;

          - prevederile art. 101 alin. (1) și (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

În temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

                                                                                             

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Teleorman, domnul Bălan Ilie.

 

Art.2 Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  instituțiilor și persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                                                                                           

 

                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al județului,

 

Jr.Rodica Vrabie

                                                                    

 

Alexandria,

Nr. 68  din 15 mai 2007