BACK                                                                                                         

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                                               

 

 

HOTĂRÂRE

 

      privind: înființarea Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoanele adulte cu handicap Videle, centru fără personalitate juridică în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința ordinară, conform art. 94  alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5737 din 28 august 2007 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 5738 din 28 august 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea înființării Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoanele Adulte cu Handicap Videle ;

- avizul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 6512 din 28 august 2007;

          - rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

          - prevederile art. 9 alin. (1) lit. „c”, art. 29 lit. „a” și „b”, art. 50 alin. (3) lit. “b” și alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată și completată de O.U.G. nr. 14/2007;

          - prevederile H.G. nr. 539/2005, modificată prin H.G. nr. 1007/2005;

          - prevederile art. 91 alin. (1) lit. “a” și “d”, alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. “a” pct. 2 din Legea nr. 215/2001, republicată

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 Art.1. Se înființează Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoanele adulte cu handicap Videle, centru fără personalitate juridică în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Teleorman. 

 

          Art.2. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoanele adulte cu handicap Videle și Centrul de îngrijire și asistență Videle, centre fără personalitate juridică în structura Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Teleorman formează Complexul de servicii pentru persoanele adulte cu handicap.

 

          Art.3. Se aprobă numărul de personal și statul de funcții ale Complexului de servicii pentru persoanele adulte cu handicap Videle, prevăzute în anexa nr. 1. 

          Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru persoanele adulte cu handicap Videle, prevăzut în anexa nr. 2.

 

          Art.5. Președintele Consiliului Județean Teleorman va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art.6. Anexele nr. nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

          Art.7. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                    Secretar al județului,

 

                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 100 din 30 august 2007