BACK                      

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

                 

                            

 

HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman

 

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 8203 din 28.08.2007 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 8204 din 28.08.2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind modificarea numarului de personal, a organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale  de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget finanțe, pentru activități științifice, activități economicie, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c”, art.  104 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se modifică organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 13 din 31 ianuarie 2007, conform anexelor nr. 1 și 2.

 

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget-finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. Anexele nr. 1 – 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                    Secretar al județului,

 

                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 101 din 30 august 2007