BACK                                                                                                         

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind:  contribuția Consiliului Județean Teleorman la finanțarea unor activități sportive și de tineret pe anul 2007


        
Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată

 

Având în vedere :

– expunerea de motive nr. 8066 din 27 august 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu și raportul comun de specialitate nr. 8067 din 27 august 2007 al Direcției pentru sănătate, cultură, sport, ONG, comunicare și relații publice și al Direcției economice, buget–finanțe;

 – Hotărârea Consiliul Județean Teleorman nr. 11/08 februarie 2002 privind asocierea Consiliului Județean Teleorman și Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele în vederea desfășurării unor activități sportive de interes comun de către Asociația Sportiv㠔Turris” Turnu Măgurele;

– Hotărârea Consiliul Județean Teleorman nr. 78/31 august 2006 privind asocierea Consiliului Județean Teleorman cu Consiliul Local al Municipiului Alexandria și cu alte persoane juridice în vederea înființării unui club sportiv cu activitate principală de baschet;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ale Consiliului Județean;

– prevederile cap. I, pct. 9 din anexa nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

– art. 91. alin (1), lit ”f” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată 

                               

                                       H O T Ă R Ă Ș T E :

 

          Art.1 Se alocă din bugetul județului Teleorman pe anul 2007–capitolul cultură, religie și recreere, suma de 130.000 lei, reprezentând contribuția Consiliului Județean Teleorman la finanțarea Asociației Sportive ”Turris” Turnu Măgurele. 

 

          Art.2 Se alocă din bugetul județului Teleorman pe anul 2007–capitolul cultură, religie și recreere, suma de 130.000 lei, reprezentând contribuția Consiliului Județean Teleorman la finanțarea Asociației Sportive ”Club Sportiv Baschet” Teleorman–Alexandria.

 

Art.3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu, prin Direcția educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcția economică, buget–finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 


                                                           PREȘEDINTE,
                                                           
Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                    Secretar al județului,

 

                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

CONTRASEMNEAZĂCONT

                                                                               Secretarul Judetului,

                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria,

Nr. 104 din 30 august 2007