BACK                        

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


HOTĂRÂRE

 

 

privind: modificarea și completarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

 

Având în vedere :

–       expunerea de motive nr. 8139 din 28 august 2007, întocmită de vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu și raportul comun de specialitate nr. 8140 din 28 august 2007 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcției economice, buget–finanțe, privind necesitatea modificării și completării Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează de către Consiliul Județean;

– Hotărârile Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 29 martie 2007 privind aprobarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007 și nr. 62 din 15 mai 2007 pentru modificarea și completarea Programului activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007;

– rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ale Consiliului Județean;

– prevederile anexei nr. 2, cap. I, pct. 9 ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

– prevederile art. 91 alin. (1), litera d) și ale alin. (5), litera a), pct. 1, 4, 6 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. Se modifică și se completează Programul activităților de cultură, recreere, religie și sport ce se organizează și finanțează de Consiliul Județean Teleorman în anul 2007, potrivit anexei actualizată care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 29 martie 2007 se modifică în mod corespunzător.

 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG și Direcția economică, buget–finanțe va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4. Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea 

                                                                                             

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  Secretar al județului,

 

                                                                                   Jr.Rodica Vrabie

 

                                                                                           SECRETAR AL JUDEȚULUI,

                                                                      Jr. Rodica VRABIE

 

  

 

Alexandria

Nr. 105 din 30 august 2007