BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

                  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: completarea comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9125 din 25 septembrie 2007 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 9126 din 25 septembrie a.c. al Direcției administrație publică locală privind completarea comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- sentința civilă nr. 1239 din 25 septembrie 2007 a Tribunalului Teleorman privind validarea domnului Dăncilă Cristinel;

- prevederile art. 54 alin (2) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se completează comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor cu domnul Dăncilă Cristian.        

 

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și  persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                         

 

 

   

   CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                    Secretar al județului,

 

                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 117 din 28 septembrie 2007