BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: schimbarea denumirii Ansamblului de cântece și dansuri al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, precum și a Festivalului–concurs național de muzică populară

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată,

 

Având în vedere :

–       expunerea de motive nr. 9239 din 27 septembrie 2007, întocmită de vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 9240 din 27 septembrie 2007 al Direcției educație, sănătate, cultură, sport, comunicare, relații publice, ONG, privind schimbarea denumirii Ansamblului de cântece și dansuri al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman, precum și a Festivalului–concurs național de muzică populară;

– Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 39 din 11 noiembrie 2004 privind schimbarea denumirii Ansamblului de cântece și dansuri ”Burnasul” în Ansamblul de cântece și dansuri ”Liviu Vasilică”;

– rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico–sociale, buget–finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială și Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor ale Consiliului Județean;

– prevederile art. 2 litera c) și ale art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 63 din 29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003;

– prevederile art. 91 alin. (1), litera c) și ale alin. (4), litera c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1 Se schimbă denumirea Ansamblului de cântece și dansuri ”Liviu Vasilic㔠în Ansamblul de cântece și dansuri ”Burnasul”, prin revenire la vechea denumire.

 

Art. 2 Se schimbă denumirea Festivalului–concurs național de muzică popular㠔Liviu Vasilic㔠în Festivalul–concurs național de muzică popular㠔Pe deal la Teleormănel”, prin revenire la vechea denumire.

 

Art. 3 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman va lua măsuri de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman  nr. 39/2004 își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 5 Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae DRAGNEA    

 

 

                   

 

 

 

 

                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                            SECRETAR AL JUDEȚULUI,

 

                                                                                               Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.118 din 28 septembrie 2007