BACK                        

 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


 
  HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a  unui anunț de participare, urmare a situației de urgență stabilită prin expertiză tehnică, pentru lucrări de proiectare și construire a variantei ocolitoare provizorie de circulație la obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ 504 B km 18+191 peste pârâul Câinelui la Gărăgău”

            

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.9813 din 15 octombrie  2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 9812 din 15 octombrie 2007 al Direcției Tehnice;

         -rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător și Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

-prevederile art. 122, lit.c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, modificată;

-prevederile art. 91, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, urmare a situației de urgența stabilită prin expertiză tehnică, pentru lucrări de proiectare și construire a variantei ocolitoare provizorie de circulație la obiectivul de investiție ,,Pod pe DJ504 B km 18+191 peste pârâul Câinelui la Gărăgău”.

     

Art.2. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan prin Direcția Tehnică, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

  

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                     

 

 

 

                                                                                  Contrasemnează,

                                                                                   Secretar al județului,

 

                                                                                    Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.120 din 26 octombrie 2007