BACK                        

 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 


                        HOTĂRÂRE                
 
               

privind : aprobarea cofinanțării proiectului „Elaborarea studiului de fezabilitate pentru barajele aflate pe pârâul Vîjiștea, în localitățile Vitănești, Mîrzănești, Răsmirești din județul Teleorman”  finanțat prin programul PHARE CES 2005

 

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11556 din 4 decembrie 2007, a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 11557    din 4 decembrie 2007 al Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională și al Direcției economice buget-finanțe;

 - prevederile Ghidului  solicitantului de finanțare nerambursabilă - Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în  domeniul  protecției Mediului;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecție socială și  Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător ;

- prevederile art. 3, alin. (2), din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;            

- prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” si alin 5 lit „a” pct. 9  din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă cofinanțarea  proiectului „Elaborarea studiului de fezabilitate pentru barajele aflate pe pârâul Vîjiștea, în localitățile Vitănești, Mîrzănești , Răsmirești din județul Teleorman” finanțat prin programul PHARE CES 2005 - Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în  domeniul  protecției Mediului;

 

           

Art. 2. -Se aprobă contribuția financiară a Consiliului Județean Teleorman, de 10,00% din valoarea proiectului, conform prevederilor din Ghidul solicitantului de finanțare nerambursabilă Phare CES 2005 - Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în  domeniul  protecției Mediului în sumă de 1500,00 euro, din bugetul propriu al județului Teleorman pe anul 2008.

 

         Art. 3. –  Se împuternicește vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Bălan Ilie, să semneze toate documentele necesare implementării investiției prevăzută la art.1 și, prin Direcția Economică, Buget – Finanțe și  Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională, va asigura punerea în aplicare  a prevederilor prezentei hotărâri.

 

          Art. 4.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

                                                                                    

                                                                            

Alexandria,                                                           

Nr. 145 din 7 decembrie  2007