BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

 privind:  asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea  Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și  canalizare din județul Teleorman

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere:

                - expunerea de motive nr. 3787 din 23.04.2007 a  vicepreședintelui Consiliului Județean  Teleorman Ion Putineanu și raportul de specialitate nr. 3788 din 23.04.2007 al Direcțiilor  Integrare Europeană  și Dezvoltare Regională,  Economică Buget-Finanțe  privind necesitatea asocierii pentru înființarea  Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și  canalizare din județul Teleorman ;

         - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Județean Teleorman ;

         - prevederile art. 17, art. 45 alin (5) coroborat cu art. 98 și ale  art. 91, alin. (1) lit. a și e, alin. (2) lit. b, alin. (6) lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,  republicată;

-  prevederile art. 3 , alin. (1) , alin. (2), și  ale  art. 8 , alin. (1)  alin. (2) lit. e  din Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilități publice;       

- prevederile art. 10, alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  ;

- prevederile art. 35, alin. (1) și alin. (2)  din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

         - prevederile art. 2 lit. c, art. 5 alin (1) și alin. (3), art. 8, art. 91 alin (1), alin (2) și art. 137 alin  (1), alin (2)  din Legea nr.  31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

În temeiul  dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1  Se aprobă  asocierea județului Teleorman cu municipiile Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele și orașele Zimnicea și Videle pentru înființarea  Operatorului Regional Unic pentru serviciile de alimentare cu apă și  canalizare din județul Teleorman, constituit sub forma unei  societăți comerciale pe acțiuni, având denumirea „S.C. APA SERV S.A.” cu sediul în municipiul Alexandria, str. Vedea     nr. 31.

Art. 2  Se aprobă   Actul Constitutiv al  societății „S.C. APA SERV S.A”  prevăzut în anexa care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă participarea județului Teleorman în calitate de  acționar la noua societate,  cu un capital de 10 000 lei.

Art. 4  Se desemnează ca reprezentant al județului Teleorman, în Adunarea Generală a Acționarilor d-nul SIMIONESCU ADRIAN CONSTANTIN. 

Art. 5  Se desemnează ca reprezentanți ai județului Teleorman, în Consiliul de Administrație al societății d-nul CÂRSTEA VIOREL și d-nul SLĂVESCU PUTINEANU MIHAI.

Art. 6  Se mandatează Președintele Consiliului Județean  să semneze, în numele județului Teleorman, Actul constitutiv al societății.

Art. 7   Se împuternicește  d-na Ion Aurelia, consilier juridic la SC APA CANAL SA Alexandria,  să efectueze demersurile necesare la Registrul Comerțului în vederea înmatriculării societății „SC APA SERV SA”.

         Art. 8  Președintele  Consiliului Județen Teleorman , prin direcțiile de specialitate, va  asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

        Art. 9  Secretarul Județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                                                                       Secretar al județului,

 

                                                                        Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr.  59   din 15 mai  2007