BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


                            

H O T Ă R Â R E

 

privind: aprobarea Actului constitutiv și Statutului Asociației “Centrul de Management al Apei Turnu Măgurele”

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere:

-         expunerea de motive nr. 4329 din 10 mai 2007 a vicepreședintelui Consiliului județean, dl. Ion Putineanu, și raportul de specialitate nr. 4330 din 10 mai 2007 întocmit de Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională;

-         rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului județean;

-         prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr.47 din 29 martie 2007;

-         prevederile art.6  din O.G.nr. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, modificată și completată ;

-         prevederile art. 91 alin. (1) lit. „f” și ale art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

 

          În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Se aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației “Centrul de Management al Apei Turnu Măgurele”, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2.

 

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 150 lei , reprezentând aportul județului Teleorman la constituirea patrimoniului inițial al Asociației “Centrul de Management al Apei Turnu Măgurele”.

 

Art.3. Se desemnează dl. Liviu Nicolae Dragnea – președintele Consiliului județean, ca reprezentant al  județului Teleorman în Adunarea Generală a Asociației “Centrul de Management al Apei Turnu Măgurele”.

 

Art.4. Se desemnează dl. Eugen Ovidiu Vlad – administrator public, ca reprezentant al  județului Teleorman în Consiliul Director.

 

Art.5. Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Teleorman semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației “Centrul de Management al Apei Turnu Măgurele”.

 

Art.6.Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.7. Secretarul județului, prin Compartimentul cancelarie, va comunica prezentul act administrativ  autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                                         Secretar al  judetului,

 

                                                                      jr. Rodica Vrabie

 

 

 

Alexandria

Nr. 61 din 15 mai 2007