BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

                  

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: completarea comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător.

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr.7679 din 14 august 2007 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 7718 din 14 august a.c. al Direcției administrație publică locală privind completarea comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- sentința civilă nr. 966 din 10 august 2007 a Tribunalului Teleorman privind validarea domnului Cristea Ștefan;

- prevederile art. 54 alin (2) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se completează comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător cu domnul Cristea Ștefan.

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și  persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                         

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                    Secretar al județului,

 

                                                                                     Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 95 din 30 august 2007