BACK                        

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 

 


     HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea indicatorilor și a documentației  tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ,,Reparație capitală la podul situat  pe DJ 612, km 33+640 peste pârâul Clănița la Băbăița”

            

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.7.715 din 14 august 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 7.716 din 14 august 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice, Buget-Finante;

         -rapoartele de avizare ale  Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

-prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-prevederile art. 91, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. f) din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii și documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții ,,Reparație capitală la  podul situat  pe DJ 612, km 33+640 peste pârâul Clănița la Băbăița” în fază studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini pentru execuția lucrării:

     

        A. Valoare totală : 1.813.631,81 lei (inclusiv TVA)

             din care:

                            C+M : 1.532.230,61 lei (inclusiv TVA)                                                                 

 

         B. Amplasament:

        DJ 612, peste pârâul Clănița la Băbăița, județul Teleorman;

        

         C. Durata de realizare a investiției: 10 luni.

 

Art. 2. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                     

 

                                                                                         Contrasemnează                                                                                      

                                                                                      Secretar al județului,

 

                                                                                              Rodica Vrabie                                                                      

 

 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 97 din  30 august 2007