BACK                         

                                                                                 

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN  

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului   Județean Teleorman nr.124 din 26 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului  „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmbovița – Gratia -Poeni - Siliștea- Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca -Dobrotești, Km. 44+240 ś Km 104+890 (55,450 km)”

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11633 din 05 decembrie 2007 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 11634 din 05 decembrie 2007  al Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională și al Direcției economice buget-finanțe privind necesitatea aprobării proiectului „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmbovița – Gratia -Poeni - Siliștea- Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca -Dobrotești, Km. 44+240 ś Km 104+890 (55,450 km)” și a cheltuielilor aferente implementării;

-rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 29 martie 2007, privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții ce privesc reabilitare de drumuri județene, în faza studiului de fezabilitate;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.124 din 26 octombrie 2007 privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 701 Limita Jud. Dâmbovița – Gratia -Poeni - Siliștea- Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca -Dobrotești, Km. 44+240ś Km 104+890 (55,450 km)”, și a cheltuielilor necesare implementarii

-prevederile art. 3 alin. (2) din O.G. nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fonduri național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” și din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. I  Hotărârea  Consiliului Județean  Teleorman nr. 124 din 26 octombrie 2007 se modifică și se completează după cum urmează :

 

1.     Art.  1.  se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1.- Se aprobă proiectul „Reabilitare DJ 701, Limita Jud. Dâmbovița – Gratia -Poeni - Siliștea- Scurtu Mare – Slăvești – Ciolănești – Zâmbreasca -Dobrotești, Km. 44+240 ś Km 104+890 (55,450 km)”

 

2.     Art.  2.  se modifică și se completează, după cum urmează:

„Art. 2. (1)- Se aprobă cheltuielile necesare implementării proiectului după cum urmează

-Valoarea totală:       101.083.583 lei

  din care: C+M:         92.164.731 lei

-cheltuieli eligibile:    84.424.729 lei

-cheltuieli neeligibile:16.658.854lei(inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% - 71.760.995 lei

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 15% -  12.663.734 lei

din care:

- Buget de stat:  13% -  10.975.240 lei

- Buget local:     2%:       1.688.494 lei

- cheltuieli neeligibile:  16.658.854 lei

        Total buget local:  18.347.348 lei

-Valoarea totală:          29.818.166 euro

  din care: C+M:          27.187.236 euro

-cheltuieli eligibile:     24.904.050 euro

-cheltuieli neeligibile:4.914.116euro(inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% - 21.168.400 euro

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 15% -  3.735.650 euro

din care:

- Buget de stat:  13% -    3.237.520 euro

- Buget local:     2%:          498.130 euro

-cheltuieli neeligibile:     4.914.116 euro

     Total buget local:       5.412.246 euro

Valoare euro: 3,39 lei

 

          (2) - Se vor include in bugetul institutiei cofinanțarea de 2% în sumă de 1.688.494 lei din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile în sumă de 16.658.854 lei (din care TVA 16.139.395 lei).

 

(3) - Suma necesară pentru acoperirea contribuției din fondurile structurale în cadrul proiectului, în valoare de 82.736.235 lei, reprezentând asistența financiară nerambursabilă solicitată, va fi asigurată în avans de către Consiliul Județean Teleorman, până la rambursarea ei de către Autoritatea de Management a POR.”

 

3. După art. 3 se introduce art 31, cu următorul cuprins :

 „ Art.31- Consiliul Județean Teleorman va menține proprietatea infrastructurii reabilitate și natura activității pentru care s-a acordat finanțare pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare, va asigura exploatarea și întreținerea în această perioadă, nu va înstrăina, închiria sau gaja bunurile achiziționate ca urmare a obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional, pe o perioadă de 3 ani de la închiderea oficială a Programului.”

 

4. După art. 31 se introduce art 32, cu următorul cuprins :

„Art.32-  Pe durata pregătirii proiectului și a implementării acestuia, vor fi respectate prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, achiziții publice și ajutorului de stat.”

 

5. După art. 32 se introduce art 33, cu următorul cuprins :

„Art.33-   Se împuternicește dl. vicepreședinte Ilie Bălan să semneze Cererea de Finanțare și toate documentele necesare implementării investiției prevăzută la art. 1.”

 

         Art. II.-  Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                       

                                              

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

    Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

  

 

 

Alexandria

Nr. 147  din 7 decembrie  2007