BACK                                                    ROMĀNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

  

 

 

 

 

H O T Ă R Ā R E

                                                                                                                              

 


 

 

 

privind: modificarea şi completarea comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială

 

 

          Consiliul Judeţean Teleorman īntrunit īn şedinţă ordinară conform prevederilor art. 106 alin (1) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată

          Avānd īn vedere:

- expunerea de motive nr.390 din 15 ianuarie 2007 a preşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman şi raportul de specialitate nr. 391 din 15 ianuarie a.c. al Direcţiei administraţie publică locală privind modificarea şi completarea comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială;

- raportul de avizare al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

- sentinţa civilă nr. 1517 din 19 decembrie 2006 a Tribunalului Teleorman privind validarea domnului Ion Petre;

- prevederile art. 56 alin (2) coroborate cu cele ale art. 110 din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată.

Īn temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată şi completată

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. Se modifică şi se completează comisia de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, īnvăţămānt, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi pentru protecţie socială cu domnul Ion Petre īn locul vacant. 

 

          Art.2. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărāre instituţiilor şi  persoanei interesate, īn termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                         

 

 

 

                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                                Secretar al judeţului,

 

                                                                                                                                   Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 30 din 31 ianuarie 2007