BACK                                                             ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

privind : numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman  în consiliile etice ale spitalelor publice care funcţionează în imobilele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman

 

          Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă  ordinară   conform prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată

 

          Având în vedere :

– expunerea de motive nr.  647  din 22 ianuarie 2007, a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr. 648  din  22 ianuarie 2007 al Direcţiei educaţie, sănătate, cultură, sport, comunicare, relaţii publice, ONG , privind necesitatea numirii reprezentanţilor Consiliului Judeţean Teleorman  în consiliile etice ale spitalelor publice care funcţionează în imobilele aflate în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman;

– rapoartele de avizare ale Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţile agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

– prevederile art. 185, alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale Ordinul Ministrului sănătăţii publice nr. 1209/2006;

– prevederile art. 104, alin. (1), lit. f) şi ale art. 110 raportat la art. 46 alin. (4) din Legea nr. 215/2001, modificată şi completată;

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 modificată şi completată

 

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1 Se numesc reprezentanţii  Consiliului Judeţean Teleorman în consiliile etice ale spitalelor publice care funcţionează în imobilele aflate în administrarea acestuia, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor şi persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA 

 

 

 

 

                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                            Secretar al judeţului,

 

                                                                                                                              Jr.Rodica Vrabie

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 27 din 31  ianuarie 2007 


 

 


 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 


            Anexă la hotărârea nr. 27 din 31 ianuarie 2007

 

 

 

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Teleorman în

consiliile etice, conform Legii nr. 95/2006

 

 

 

 

          Spitalul Judeţean Alexandria

                             1. Ionescu Iuliana           

 

          Spitalul Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede

1.     Dumitru Stana           

 

          Spitalul Psihiatrie Cronici Balaci

1.     Viişoreanu Mihai

 

          Spitalul de Psihiatrie Poroschia                         

1.     Oprescu Silvia 

                  

          Centrul de Sănătate Cervenia

1.     Dumitru Izabela

 

          Centrul de Sănătate Deparaţi

1.     Dan Carmen Daniela

 

          Centrul de Sănătate Furculeşti

                             1. Cioacă Lucia

 

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae Dragnea