BACK                                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind : actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării obiectivului de investiţii ,,Reabilitare  drum  de   legătură  rutieră    între  oraşul  Videle şi  DN  61 (Milcovăţu)    prin     modernizerea    DJ   601D,     km  14+514  -  27+214, Mereni   -   Videle   şi  DJ 612,    km   0+000     6+900, Milcovăţu     (jud. Giurgiu)   -   Mereni ’’ finanţată    prin   programul    Phare  2004 –2006, Coeziune Economică şi Socială

 

Consiliul Judeţean Teleorman întrunit în şedinţa ordinară conform prevederilor art. 106, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 773 din 24.01.2007 a  vicepreşedintelui Marius Rivera Badea şi raportul de specialitate nr. 772 din 24.01.2007, al Direcţiei Integrare Europeană şi Dezvoltare Regională;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, cultură, culte, sport şi tineret precum şi protecţie socială şi de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător;

- Hotărârea Consiliului judeţean, nr. 121/29.11.2006, cu privire la aprobarea cofinanţării investiţiei ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61(Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni ”;

-  prevederile art. 44,  alin. (1), din Legea nr. 273/2006, privind Finanţele Publice Locale;

- prevederile art. 104, alin (1), litera „b” şi alin (3), litera (f), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată.

În temeiul dispoziţiilor art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ,,Reabilitare drum de legătură rutieră între oraşul Videle şi DN 61(Milcovăţu) prin modernizarea DJ 601D, km 14+514-27+214, Mereni-Videle şi DJ 612, km 0+000-6+900, Milcovăţu (jud. Giurgiu)-Mereni ” după cum urmează:

         

 

 

 

a) Valoarea totală                            -  6.908.038,04 Euro

              din care: C+M                      -  6.283.095,95 Euro       

b) Surse de finanţare:

                    - cheltuieli eligibile:       -  6.283.095,95 Euro            

    din care:

                    -  Fonduri Phare              -   4.193.966,55 Euro

                   - Fondul Naţional           -   1.397.988,85 Euro

                   - Bugete Locale             -     691.140,55 Euro

- cheltuieli neeligibile:   -     624.942,09 Euro

                               din care:

                               - Bugete  Locale            -      624.942,09 Euro               

                             - Total Bugete Locale     -   1.316.082,64 Euro  

                   c) Amplasament:   Traseul  actual  al  drumului judeţean  DJ 601D,   km 14 +

                        514  - 27 + 214,  Mereni – Videle şi al drumului DJ 612, km 0+000 - 6+900,

                        Milcovăţu (jud.Giurgiu) – Mereni.

d) Termen de punere în funcţiune: 30 noiembrie 2008

Art. 2. Se modifică valoarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Teleorman, la realizarea investiţiei, după cum urmează:

- Valoare totală                        - 1.106.035,85 Euro

        din care C+M                         -    580.834,52 Euro

              - cheltuieli eligibile           -    580.834,52 Euro

              - cheltuieli neeligibile       -    525.201,33 Euro

Art. 3. Consiliul Judeţean Teleorman va asigura plata cheltuielilor suplimentare necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului,  rezultate în urma procesului de execuţie a lucrărilor, ca urmare a unor situaţii neprevăzute în documentaţia iniţială.

Art. 4.  Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 121 din 29 noiembrie 2006, se modifică în mod  corespunzător.

Art. 5. Secretarul judeţului prin Compartimentul Cancelarie va comunica prezentul act administrativ autorităţilor şi instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

PREŞEDINTE,

 

Liviu Nicolae DRAGNEA

 

 

                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   Contrasemnează

                                                                                                                                Secretar al judeţului,

                                                                                                                                   jr. Rodica Vrabie

 

Alexandria,                                                                                                                   

 Nr.  8  din  31 ianuarie  2007