BACK                        

 

                                                                   ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

       

 

HOTĂRÂRE

 

privind: darea în folosință gratuită Direcției de Pază a Județului Teleorman a autoturismului de teren Grand Cherokee Limited, aflat în patrimoniul județului

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință extraordinară, conform prevederilor art.94 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 5193 din 6 iunie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu,  și raportul de specialitate nr. 5310 din 11 iunie 2007 întocmit de Direcția Economică, Buget-Finanțe;

- raportul de avizare al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 98 coroborate cu art.45 alin.(3), precum și cele ale art.124 din Legea nr.215/2001, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1. Se dă în folosință gratuită, pe o perioadă de un an, Direcției de Pază a Județului Teleorman, autoturismul de teren Grand Cherokee Limited, cu numărul de înmatriculare TR 11 WXY, aflat în patrimoniul județului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. (1) Predarea-preluarea autoturismului se va face în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, pe bază de proces verbal, în care se va consemna starea bunului.

 (2) Direcția de Pază a Județului Teleorman va restitui bunul la expirarea termenului stipulat la art.1,  în stare bună de folosință.

 

Art.3. Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ion Putineanu, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

           CONTRASEMNEAZĂ

Secretar al judetului,

 

jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

  

Alexandria

Nr. 70 din 13 iunie  2007