BACK     

                                                                                                            ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

pentru : aprobarea indicatorilor și a documentațiilor  tehnico-economice ale unor obiective de investiții ce privesc reabilitare de drumuri județene, în      

               faza studiu de fezabilitate

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 2362 din 13 martie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Badea Marius Rivera și raportul de specialitate nr. 2363 din 13 martie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice Buget-Finanțe, privind necesitatea aprobării indicatorilor și documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții pentru   reabilitare de drumuri județene, în faza studiu de fezabilitate;

         -rapoartele de avizare ale  Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecție socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera ,,b’’ și alin. (3), litera ,,f’’ din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă indicatorii și documentațiile tehnico-economice ale unor obiective de investiții ce privesc reabilitare de drumuri județene, în faza studiu de fezabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica

prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege. 

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

                                  Liviu Nicolae Dragnea                                  

 

 

 

 

 

          

Contrasemnează,

Secretar al județului

 

jr. Rodica Vrabie

                                                                                                                                                                                          

                                                                 

          

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 37 din  29 martie 2007