BACK     

                                                                                                           ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

 

pentru: modificarea  Programului de transport județean, aprobat prin  hotărârea Consiliului Județean  Teleorman nr.37/2004

 

 

Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședința ordinară  conform  art. 94 alin.(1) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată;

Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 2133 din 05.03.2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean, Marius Rivera Badea și raportul de specialitate nr.2134 din 05.03.2007 al Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și protecția socială și Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 37/11 noiembrie 2004 privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean și interjudețean între doua județe limitrofe pentru perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2007;

- prevederile art. 34 alin (4) și alin (5) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 102/2006;

- prevederile art. 50 alin.(5) lit. ,,a”, ,,b” și ,,c” din  Normele privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul M.T.C.T. nr. 1892/2006;

- prevederile art. 91 alin (1) lit.”f”  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,  republicată.

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 republicată,

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1 Se modifică Programul de transport județean aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 37/2004  cu suplimentările de program și capacitate de transport prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Vicepreședintele Consiliului Județean, Marius Rivera Badea, prin Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3.Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege .

 

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează

Secretar al județului,

 

jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

 

Nr. 43 din 29 martie 2007