BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

 

 


                      

 

H O T ĂR Â R E

 

 pentru  : modificarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.1 din 15 ianuarie 2007 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2007.

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea nr.215/2001, modificată și completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr.10055 din 28 noiembrie 2007 a  vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman  Putineanu Ion și raportul de specialitate nr. 10056 din28  noiembrie  2007  al  Direcției  Economice,  Buget - Finante  privind  necesitatea modificării anexelor nr.1 și 2  la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.1 din 15 ianuarie 2007 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume  defalcate  din TVA  pentru  echilibrarea  bugetelor  locale și din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2007.

- adresa nr.29084 din 18 octombrie 2007 a Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ;

- prevederile O.U.G. nr.134 din 19 noiembrie 2007 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 ;

- prevederile art.33 alin.(3) litera ,,b” din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

- prevederile art.91 alin.(1) litera ,,f” din Legea nr.215/2001, republicată ;

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

         Art.1. – Se  modifică anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.1 din 15 ianuarie 2007 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 22 % din impozitul  pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2007,conform anexelor nr.1 și nr.2.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția Economică, Buget-Finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3.  Anexele nr.1 și nr. 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Teleorman, prefectului și consiliilor locale din județ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

CONTRASEMNEAZ|

Secretar al județului

            

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.135  din 07 decembrie 2007