BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

                      

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                 H O T Ă R Â R E

 

pentru :  modificarea anexelor nr.9 și 13 la Hotărârea Consiliului Județean nr.11 din 31 ianuarie 2007.

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

Având în vedere :

          - expunerea de motive nr.10833 din 12 noiembrie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Putineanu Ion și raportul de specialitate nr.10834 din 12 noiembrie 2007 al Direcției economice, buget-finante privind necesitatea modificării anexelor nr.9 și 13 la Hotărârea Consiliului Județean nr.11 din 31 ianuarie 2007 ;

- raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială ;

- prevederile art.19 alin.(1) litera ,,b” și alin.(2) și art.67 alin.(1) literele ,,b” și ,,c” din Legea nr.273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

- prevederile art.91 alin.(1) literele ,,d” și ,,f” din Legea nr.215/2001 a  administrației publice locale, republicată ,

În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată ,

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :

 

 

 

          Art.1. Se modifică anexele nr.9 și 13 la Hotărârea Consiliului Județean nr.11 din 31 ianuarie 2007, conform anexelor nr. 1 și 2.

 

Art.2. Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate,  în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar al județului,

 

Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.136  din  07 decembrie  2007