BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 

                                                                  

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman 

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art. 94  alin. (1)  din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată.

          Având în vedere:

-       expunerea de motive nr.11197 din 21 noiembrie 2007 a Președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr.11198 din 21 noiembrie 2007 al Direcției economice, buget-finanțe privind necesitatea aprobării Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială Teleorman și Protecția Copilului, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman;

-       adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1039423/31.10.2007;

-       raportul de avizare al Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget- finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățmânt, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și pentru protecție socială;

-      prevederile art. 23 alin.(1) și alin.(2) lit. b) precum și alin.(4) și alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;

-      prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

-       prevederile art.104 alin. (1) lit. f) din Legea administrație publice locale nr. 215/2001, republicată.

 

         În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1. - Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2008 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Teleorman, conform anexelor 1-3.

 

          Art.2. - Președintele Consiliului Județean Teleorman, prin Direcția economică, buget- finanțe, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.3. -  Anexele 1, 2, 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Secretarul judetului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

 

Contrasemnează,

Secretar al județului,

    Rodica Vrabie  

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.138 din 7 decembrie 2007