BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN     

 

 


HOTĂRÂRE

 

  pentru:  prelungirea închirierii unor spații medicale situate în municipiul Alexandria str. Mihăiță Filipescu nr. 32, aflate în proprietatea privată a județului Teleorman

 

         Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

         Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 10662 din 6 noiembrie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul comun de specialitate nr. 10663 din 6 noiembrie 2007 al Direcției Tehnice și Direcției Economice, Buget- Finanțe;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și pentru pentru protecție socială și Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 15 octombrie 2004;

-  contractele de închiriere nr. 40 și nr. 41 din 17 decembrie 2004;

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) și f)  și alin. (4) lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,          

 

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. -  Se aprobă prelungirea închirierii spațiului medical format din camerele P64 și P64b, situat în municipiul Alexandria str. M. Filipescu nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman, de către  dr. Vasile Claudia Manuela, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 18 decembrie 2007.

 

Art.2. -  Se aprobă prelungirea închirierii spațiului medical-camera P67, situat în municipiul Alexandria str. M. Filipescu nr. 32, proprietate privată a județului Teleorman, de către  dr. Frîncu Anghel, pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 18 decembrie 2007.

 

Art.3. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Tehnică  și Serviciul Juridic și Contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                  Contrasemnează                                                                                     

Secretar al județului,

 

                                                                 Rodica Vrabie                                                                     

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

      Alexandria

      Nr. 140 din 07 decembrie 2007