BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
 

 

 

                 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind: completarea comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

 

 

          Consiliul Județean Teleorman întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, republicată

          Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9949 din 18 octombrie 2007 a președintelui Consiliului Județean Teleorman și raportul de specialitate nr. 9950 din 18 octombrie a.c. al Direcției administrație publică locală privind completarea comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- raportul de avizare al comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- sentința civilă nr. 1482 din 9 octombrie 2007 a Tribunalului Teleorman privind validarea doamnei Burlacu Cristiana;

- prevederile art. 54 alin (2) coroborate cu cele ale art. 98 din Legea nr. 215/2001, republicată.

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 

 

HOTĂRĂȘTE

 

 

Art.1. Se completează comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor cu doamna Burlacu Cristiana.     

 

 

Art.2. Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și  persoanei interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                         

 

 

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                         Secretar al județului

 

                                                                                          Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

Alexandria

Nr. 119  din 26 octombrie 2007