BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
 

                                                                  

 

 


HOTĂRÂRE

 

  pentru:  modificarea Hotărârilor Consiliului Județean nr. 16 din 9 august 2004, nr. 119 din 29 noiembrie 2006 și nr. 40 din 29 martie 2007 cu privire la administrarea domeniului privat al județului Teleorman

 

 

          Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

          Având în vedere :

- expunerea de motive nr. 9805 din 15 octombrie 2007 a vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan și raportul de specialitate nr. 9806 din 15 octombrie 2007 al Direcției Tehnice;

- rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret precum și Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

- prevederile art. 91 alin (1), lit. c) și art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,          

 

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.I. -  Hotărârile Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004, nr. 119 din 29 noiembrie 2006 și nr. 40 din 29 martie 2007 se modifică, după cum urmează:

 

1. Poziția nr. 4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 119 din 29 noiembrie 2006 se abrogă.

         

2. Poziția nr. 34 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004 se abrogă.

         

3. Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 29 martie 2007, va avea următorul cuprins:

   ,,Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului municipal ,,Caritas” a unei părți din imobilul Substație Roșiorii de Vede, proprietate privată a județului, în suprafață utilă de 617,53 mp și teren în suprafață de 1.309,20 mp, pentru desfășurarea de activități medicale, pe o perioadă de 10 (zece) ani”.

 

Art.II. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman, Ilie Bălan, prin Direcția Tehnică și Serviciul juridic și contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

         

Art.III. - Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie,va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

P R E Ș E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

Contrasemnează

Secretar al  județului,

 Rodica Vrabie

                                    

                                                                                          

 

 

 

      Alexandria

      Nr.121 din 26 octombrie 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

DIRECȚIA TEHNICĂ                     

Nr. 9806 din 15.10.2007

RAPORT DE SPECIALITATE

 

privind: necesitatea modificării Hotărârilor Consiliului Județean nr. 16 din 9 august 2004, nr. 119 din 29 noiembrie 2006 și nr. 40 din 29 martie

             2007 cu privire la administrarea domeniului privat al județului Teleorman

 

 

Prin Hotărârea nr. 40 din 29 martie 2007  Consiliul Județean Teleorman, a atribuit Spitalului Municipal ,,Caritas” din municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman în folosință gratuită o parte din imobilul Substație Roșiorii de Vede, proprietate privată a județului în suprafață utilă de 463,54 mp și teren în suprafață de 1.247,85 mp, pentru desfășurarea de activități medicale, pe o perioadă de 5 ani.

Spitalul Municipal ,,Caritas” din municipiul Roșiorii de Vede, prin adresa nr. 3376 din 8 octombrie 2007, a solicitat Consiliului Județean Teleorman acordul pentru prelungirea perioadei de atribuire până la 10 ani și atribuirea în folosință gratuită  a întregului imobil.

Deoarece valoarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a clădirii este mare, s-a solicitat  darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 10 ani.

Conform Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004, acest imobil face parte din domeniul privat al județului.

Imobilul ,,Substație Roșiorii de Vede” are o suprafață utilă de 665,85 mp și o suprafață de teren de 1411,65 mp (conform cărții funciare nr. 3262/M).

În prezent la etajul I funcționează un cabinet medical individual ocupat cu contract de concesiune de medic Bărăgău Alin George,care are o suprafață utilă de 48,32 mp și terenul aferent de 102,45 mp.

Camerele A+B în care a funcționat C.M.I. Onțică Marius, în suprafață totală de 59,30 mp cu terenul aferent de 61,35 mp, sunt libere ca urmare a rezilierii contractului de concesiune nr. 4534 din 25.08.2004, deoarece acesta își desfășoară activitatea într-un alt spațiu.

Cabinetele medicale C+F,  D și G, în suprafață totală de 94,69 mp, nu au fost utilizate niciodată și au fost propuse pentru închiriere prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 119 din 29 noiembrie 2006. Deși au fost organizate mai multe licitații pentru închirierea spațiilor, nu a fost depusă nici o ofertă și sunt libere.

Din lipsă de fonduri, la acest spațiu nu au mai fost executate lucrări de întreține ceea ce face ca imobilul să înceapă să se deterioreze.

Spitalul Municipal ,,Caritas” din Roșiorii de Vede s-a angajat să efectueze unele lucrări de renovare la clădire care să aducă beneficii actului medical.                                                                                                                                                                                   

Potrivit prevederilor art. 124 din Legea nr. 215/2001 republicată, a administrației publice locale consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat să fie date în folosință gratuită persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică.

Conform Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, art. 188 alin. (1) spitalele publice sunt instituții publice.

Față de cele prezentate apreciem necesară și oportună  darea în folosință gratuită Spitalului Municipal ,,Caritas’’ a spațiilor rămase libere  din imobilul ,,Substație Roșiorii de Vede” alături de spațiile atribuite prin  Hotărârea nr. 40 din 29 martie 2007  a Consiliului Județean Teleorman, pe o perioadă de 10 ani.

Propunem modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 40 din 29 martie 2007, în sensul că va avea următorul cuprins: ,,Se aprobă darea în folosință gratuită Spitalului municipal ,,Caritas” a unei părți din imobilul Substație Roșiorii de Vede, proprietate privată a județului, în suprafață utilă de 617,53 mp și teren în suprafață de 1309,20 mp, pentru desfășurarea de activități medicale, pe o perioadă de 10 (zece) ani”.

De asemenea consideram necesară anularea poziției nr. 34 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 16 din 9 august 2004 privind concesionarea spațiilor în care funcționează cabinetele medicale înființate conform Ordonanței Guvernului nr.124/1998, republicată cu completările ulterioare și a poziției nr. 4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 119 din 29 noiembrie 2006, privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Teleorman nr. 32 din 15 octombrie 2004, privind închirierea unor spații din imobile-proprietatea privată a județului, pentru desfășurarea de activități medicale.

Față de considerentele expuse, în conformitate cu prevederile art. 98, coroborat cu art. 44, alin (1) din Legea administrației publice locale, republicată, am întocmit prezentul raport de specialitate.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

 

Piperea Victor

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CABINET VICEPREȘEDINTE

Nr. 9805 din 15.10.2007

 

                                               EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind : modificarea Hotărârilor Consiliului Județean nr. 16 din 9 august 2004, nr. 119 din 29 noiembrie 2006 și nr. 40 din 29 martie 2007 cu

              privire la administrarea domeniului privat al județului Teleorman

 

 

 

Imobilul ,,Substație Roșiorii de Vede” aparține domeniului privat al județului Teleorman din anul 2004. Prin Hotărârea nr. 40 din 29 martie 2007  Consiliul Județean Teleorman a atribuit Spitalului Municipal ,,Caritas” Roșiorii de Vede, în folosință gratuită, o parte din imobilul Substație Roșiorii de Vede, în suprafață utilă de 463,54 mp și teren în suprafață de 1.247,85 mp, pentru desfășurarea de activități medicale, pe o perioadă de 5 ani.

Spitalul Municipal ,,Caritas”, prin adresa nr. 3376 din 8 octombrie 2007, a solicitat Consiliului Județean Teleorman acordul pentru prelungirea perioadei de atribuire până la 10 ani și atribuirea în folosință gratuită  a întregului imobil in vederea reabilitarii și modernizarii.

În prezent la etajul I funcționează un cabinet medical individual ocupat cu contract de concesiune de medic Bărăgău Alin George.

Două camere sunt libere ca urmare a rezilierii contractului de concesiune cu medicul Onțică Marius.

Încă două cabinete medicale formate din patru încăperi, nu au fost utilizate niciodată și au fost propuse pentru închiriere prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 119 din 29 noiembrie 2006. Deși au fost organizate mai multe licitații pentru închirierea spațiilor, nu a fost depusă nici o ofertă și sunt libere.

Din lipsă de fonduri, la acest spațiu nu au mai fost executate lucrări de întreținere ceea ce face ca imobilul să înceapă să se deterioreze.

Spitalul Municipal ,,Caritas” din Roșiorii de Vede se angajează să efectueze unele lucrări de renovare la clădire care să aducă beneficii actului medical.                                                                                             

Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat să fie date în folosință gratuită persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activitate de binefacere sau de utilitate publică.

Față de cele prezentate propunem  darea în folosință gratuită Spitalului Municipal ,,Caritas’’ a spațiilor rămase libere  din imobilul ,,Substație Roșiorii de Vede” alături de spațiile atribuite prin  Hotărârea nr. 40 din 29 martie 2007  a Consiliului Județean Teleorman, pe o perioadă de 10 ani.

Având în vedere, considerentele expuse, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

 

V I C E P R E Ș E D I N T E,

 

Ilie Bălan