BACK                       

 

 

 

                                                                                  ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN 
 

 

 

 


HOTĂRÂRE

 

privind: aprobarea proiectului “Reabilitare DJ 601F, Coșoteni-Vedea-Mavrodin, Km 0+000śKm 23+500 ( 23,5 Km )” și a cheltuielilor necesare implementarii

 

Consiliul Județean Teleorman, întrunit în ședință ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10068 din 22 octombrie 2007 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Teleorman,  Bălan Ilie și raportul de specialitate nr. 10067 din 22 octombrie 2007  al Direcției Integrare Europeană și Dezvoltare Regională și al Direcției economice buget-finanțe privind necesitatea aprobării proiectului “Reabilitare DJ 601F, Coșoteni-Vedea-Mavrodin, Km 0+000śKm 23+500 ( 23,5 Km )”  și a cheltuielilor aferente implementării;

-rapoartele de avizare ale Comisiei de studii și prognoze economico-sociale, buget-finanțe, pentru activități științifice, activități economice, agricultură, învățământ, sănătate, cultură, culte, sport și tineret, precum și protecția socială precum și ale Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător;

- Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 37 din 29 martie 2007, privind aprobarea indicatorilor și a documentațiilor tehnico-economice ale unor obiective de investiții ce privesc reabilitare de drumuri județene, în faza studiului de fezabilitate;

-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

-prevederile art. 91, alin. (1), litera „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea 215/2001, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. -Se aprobă proiectul “Reabilitare DJ 601F, Coșoteni-Vedea-Mavrodin, Km 0+000śKm 23+500 ( 23,5 Km )” și cheltuielile necesare implementarii după cum urmează:

 

 

 

-Valoarea totală:            26.607.176,10 lei

  din care: C+M:            24.595.270,02lei

-cheltuieli eligibile:       22.246.892,51lei 

-cheltuieli neeligibile: 4.360.283,59lei (inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% -  18.909.858,63lei

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 15% -  3.337.033,88lei

din care:

- Buget de stat:  13% -      2.892.096,03lei

- Buget local:     2%:           444.937,85lei

- cheltuieli neeligibile:    4.360.283,59lei

        Total buget local:   4.805.221,44lei

-Valoarea totală:           7.752.221,93euro

  din care: C+M:            7.166.036,37euro

-cheltuieli eligibile:       6.482.817,06euro

-cheltuieli neeligibile: 1.269.404,87euro (inclusiv TVA)

 

Surse de finanțare:

-Contribuție comunitară la finanțarea acordată: 85% - 5.510.394,50euro

-Contribuție publică națională la finanțarea acordată: 15% -  972.422,56euro

din care:

- Buget de stat:  13% -    842.766,22euro

- Buget local:     2%:      129.656,34euro

-cheltuieli neeligibile: 1.269.404,87euro

     Total buget local:   1.399.061,21euro

Valoare euro: 3,43 lei

 

Art. 2.- Cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului și cheltuielile neeligibile ce cad în sarcina Consiliului Județean Teleorman nu afectează fondurile bugetare ale anului 2007 și vor fi incluse în bugetul propriu al județului începând cu anul 2008.

 

Art. 3.- Consiliul Județean Teleorman va asigura plata cheltuielilor pentru finanțările suplimentare rezultate în urma procesului de execuție a lucrărilor, ca urmare a unor situații neprevăzute în documentația inițială, dar necesare pentru îndeplinirea scopului proiectului.

 

         Art. 4. - Vicepreședintele Consiliului Județean Teleorman Bălan Ilie, prin Direcția economică, buget – finanțe și  Direcția Integrare Europeană și Dezvoltare Regională vor asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

         Art. 5.- Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituțiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Liviu Nicolae Dragnea

                                                       

       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       Secretar al județului,

 

                                                                                          Jr.Rodica Vrabie

 

 

 Alexandria

Nr. 127 din 26 octombrie 2007