Text Box: CONSILIUL JUDE}EAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 


                      

 

H O T Ă R Â R E

 

    privind : repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din   sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2007.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederilor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 126  din 08 ianuarie 2007 a  vicepreşedintelui

Consiliului Judeţean Teleorman  Putineanu Ion şi raportul de specialitate nr.125 din 08 ianuarie 2007  al Direcţiei Economice, Buget-Finante privind necesitatea  repartizării pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2007 ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ;

- prevederile art.33 alin.(3) litera ,,b” şi alin.(5) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale ;

- prevederile art. 13 lit. „eşi anexa 7 din  Legea nr.486/27 decembrie 2006 a bugetului de stat pe anul 2007 ;

   - prevederile art.104 alin.(1) litera „f” din Legea nr.215/2001  a administratiei publice locale, modificată şi completată,

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

       Art.1. – Se  aprobă  repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cota de 22% din impozitul pe venit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2007, conform anexelor nr.1 şi 2

 

Art.2 Anexele nr. 1 şi 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Art.3 Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri

 

Art.4. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ directorului Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Teleorman, prefectului şi consiliilor locale din judeţ, în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,

Liviu Nicolae Dragnea

 

 

 

                                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                                         Secretar general al judeţului

            

                                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria,

Nr.1 din 15 ianuarie 2007