Text Box: CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 


H O T Ă R Â R E

 

 

                privind :  repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate  judeţului Teleorman prin Legea bugetului de  stat pe anul 2007 pentru  finanţarea                                cheltuielilor privind drumurile judeţene.

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă extraordinară, conform prevederi- lor art.106 alin.(2) din Legea nr.215/2001, modificată şi completată,

Având în vedere :

- expunerea de motive nr.130 din 08 ianuarie 2007 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman, Ion Putineanu şi raportul de specialitate nr.129 din 08 ianuarie 2006  al Direcţiei economice, buget-finante şi al Direcţiei Tehnice privind necesitatea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 pentru finanţarea  cheltuielilor privind drumurile judeţene ;

- rapoartele de avizare ale comisiilor de  specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului judeţean ;

- prevederile art.13 litera ,,d”, anexa 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.486 din 27 decembrie 2006 ;

- prevederile art.104 alin.(1) litera ,,f”  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, modificată şi completată,

          În temeiul prevederilor art.109 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, modificată şi completată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

         Art.1. Se repartizează suma de 8.416 mii lei din taxa pe valoarea adăugată alocata judeţului Teleorman prin Legea bugetului de stat pe anul 2007, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene.

         

          Art.2. Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, prin Direcţia Economică, Buget-Finanţe, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri

        

          Art.3. Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica actul administrativ instituţiilor interesate în termenul prevăzut de lege.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE,

Ing. Liviu Nicolae Dragnea 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                          Secretar general al judeţului,

 

                                                                                                                                 Jr. Rodica Vrabie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Alexandria,

Nr. 3  din  15  ianuarie 2007