CONSILIUL JUDETEAN TELEORMAN

 

HOTĂRÂRE

 

pentru: atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu proprietate publică  a judeţului Teleorman

 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară conform prevederilor art. 94 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,          

 

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 6456 din 4 iunie 2009 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Teleorman Eugen Ovidiu Vlad şi raportul de specialitate nr.6457 din 4 iunie 2009 al  Direcţiei Dezvoltare Locală;           

- adresa nr. 61 din 12 mai 2009 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”;

- rapoartele de avizare ale  Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Judeţean Teleorman;

- prevederile art. 17  din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată;

- prevederile art. 91 alin (1) lit c), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. 3 şi art. 124 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,          

 

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,          

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1. - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, a spaţiului în suprafaţă utilă de 56,81 m.p., din imobilul situat în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 52-54,  proprietate publică a  judeţului Teleorman, identificat conform anexelor nr. 1 şi nr. 2.

 

Art.2. - Consiliul Judeţean Teleorman va încheia  contract de comodat cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul”, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

 

Art.3. - Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. - Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Eugen Ovidiu Vlad, prin Direcţia Dezvoltare Locală  şi Serviciul Juridic şi Contencios, va asigura punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5. - Secretarul judeţului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ instituţiilor interesate, în termenul prevăzut de lege.

 

 

P R E Ş E D I N T E,

          

Liviu Nicolae Dragnea

 

                                                        

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ                                                                                               

                                                                                           Secretar al judeţului, 

                                           

                                                                                          jr. Silvia Oprescu

 

                                                                                       

 

 Alexandria

Nr. 69 din 11 iunie 2009